Home

Jkso jednotná klasifikace stavebních objektů

Co je JKSO? Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen JKSO) je jednou ze základních částí soustavy ekonomických číselníků, které slouží především k analytickým a statistickým procesům. Systém JKSO byl u nás zaveden vyhláškou FSÚ č. 124/1980 a od té doby byl již několikrát novelizován z důvodu vývoje stavební výroby - 1 - Klasifikace stavebních a inženýrských objektů Verze 2017 Klasifikace je platná pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb. Úvod Klasifikace stavebních objektů je zaměřena na účelové a technické řešení, která jsou rozhodujíc

KSO Klasifikace stavebních objektů (KSO, dříve JKSO) 801 Budovy občanské výstavby. 801 1 Budovy pro zdravotní péči a služby. 801 11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou; 801 12 budovy zdravotnických středisek a poliklinik; 801 13 budovy odborných léčebných ústavů a lázeňských léčeben; 801 14 budovy hygienickoepidemiologické služby; 801 15 budovy transfúzních stani § 1 (1) Touto vyhláškou se stanoví jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen klasifikace). 1) (2) Klasifikace je zpravidla čtyřstupňová (obory, skupiny objektů, podskupiny objektů, konstrukčně materiálová charakteristika). Prvý klasifikační stupeň tvoří přílohu 1 k této vyhlášce. Identifikační označení stavebních. Jednotná soustava ekonomických klasifikací. Část 3, Jednotná klasifikace stavebních objektů Vydáno: (1977) Jednotná soustava sociálně ekonomických klasifikací a číselníků. Část 3, Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy Vydáno: (1987 |a Převodní klíč k Jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a k Třídící soustavě stavebních objektů (TSSO) 246: 3: 3 |a Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO) 246: 3: 3 |a Třídící soustava stavebních objektů (TSSO) 260 |a Praha : |b Státní statistický úřad, |c 1967 30 Klasifikace stavebních objektů (KSO, JKSO) 801: Budovy občanské výstavby 802: Haly občanské výstavby 803: Budovy pro bydlení 811: Haly pro výrobu a služby 812: Budovy pro výrobu a služby 813: Věže, stožáry, komíny 814: Nádrže a jímky.

jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy - jeden z předchůdců SKP (standardní klasifikace produkce) Podívejte se na JKSO v souvislostech Vložit nový pojem Zeptat se na poje Pro potřeby hrubého ocenění stavebních objektů ve fázi investičního záměru, územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení, kdy nejsou obvykle k dispozici potřebné projektové údaje pro podrobné ocenění, lze použít orientační ukazatele vybraných objektů klasifikovaných dle JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů) Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO) 801 Budovy občanské výstavby - obor výstavby. 11 Skupina a podskupina jednotlivých druhů staveb. 1 Konstrukčně materiálová charakteristik Klasifikace stavebních děl CZ-CC - platná od 1.1.2019 Klasifikace stavebních děl CZ-CC - platná od 1.10.2009 Klasifikace stavebních děl CZ-CC - platná do 30.9.200

JKSO (lidově jekaso) - jednotná klasifikace stavebních objektů (vč. jednotlivých typů konstrukcí atd.) JKPOV - jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků - platná do roku 1994 a nahrazená SKP; CZ-CPA - platná statistická klasifikace produkce EU; SKP - Standardní klasifikace produkce, platná do r. 2007. JKSO -Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy -č. 124/1980 Sb., v 90. letech byla nahrazena Standardní klasifikací produkce (SKP), resp. Klasifikací stavebních děl (KSD)., poslední nahrazení je mezinárodní klasifikací CZ-C JKSO jednotná klasifikace stavebních objektů ZRN základní rozpotové náklady VRN vedlejší rozpotové náklady TSKP třídník stavebních konstrukcí a prací FD funkní díl RC reprodukní cena [K] CC fdp1 cena funkní ho dílu porovnávaného objektu přepotená na standardní provedení [Kþ] CC fdn Kromě toho se provedla klasifikace stavebních objektů, kterou sice po plyšáku Statistický úřad zrušil, ale její tradice a také vnitřní potřeba rozpočtování překonala i toto rušení a JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů) se opět stává oficiální součástí rozpočtu JKSO - Jednotná klasifikace stavebních objektů. Význam JKSO. Jednoznačné začlenění stavebních objektů. Orientace ve stavebních objektech vzhledem k jejich povaze, vybavení, příslušenství, materiálové charakteristice. Návaznost na oceňování stavebních objektů. Nutnost začleňovat stavební objekty v rámci veřejných.

Značného užití se také těšila JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů), která sloužila zejména pro začlenění stavebních objektů. Pro účely statistiky byl tento klasifikační systém již nahrazen klasifikací (SKP-CZ CC) a JKSO oficiálně neplatí, přesto se ještě někdy používá Jednotná klasifikace stavebních objektů JKSO JKSO - Jednotná klasifikace stavebních objektů je nejpoužívanější nezávazná klasifikace v ČR, která třídí konečnou produkci stavební výroby. Konečným produktem je dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří prostorově ucelenou nebo technicky samostatnou část stavby JKSO - Jednotná klasifikace stavebních objektů uvažovat například jako dobu životnosti objektů v záplavovém území nebo jako smluvně stanovenou četnost zaplavení s ohledem na charakter zástavby v potenciálně záplavovém území. Jednou z metod, kterou se v praxi míra.

vymezeny v Jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO). Stavební práce Stavební práce a konstrukce jsou členěny podle národního Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Pro statistické účely se používá část standardní klasifikace produkce (SKP),která je však pro účely oceňování méně vhodná JKSO - Jednotné klasifikace stavebních objektů[I]. V rámci této klasifikace spadá náš objekt do oboru Budovy občanské výstavby. Jedná se o podskupinu Budovy pro řízení, správu a administrativu. Materiálová charakteristika - svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová. Vyjádřeno kódem 801.6 - 2 Další možností zjištění ceníkových položek jsou Sborníky cen stavebních prací firmy RTS, a. s. Sborníky obsahují položky stavebních prací pro stanovení cen stavebních prací při zřízení konstrukcí na objektech tříděných podle JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů) Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy - JKSO (vyhláška č. 124/1880 Sb.): finální produkce stavebnictví (SKP), pro stavební práce oddíl 45, a místo JKSO SKP, oddíl 46 - klasifikace stavebních děl (KSD). Klasifikace SKP se ve vztahu ke stavebnictví vyvíjela takto

Rozdělení stavebnictví odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP). Následující kódy odpovídají třímístnému kódu 1. stupně za nimi následují kódy 2. až 4. stupně Vysvětlivka: JKSO - Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy. Znalost tohoto termínu je nezanedbatelná a v průběhu dalšího postupu při oceňování stavebních prací se s ním setkáme. Podle platnosti cen pro určité druhy prací jsou ceníky dále členěny do částí

JKSO. Jednotná klasifikace stavebních objektů. Konstrukční systém. Pro stručnost tabulky byly jednotlivým stavebně konstrukčním charakteristikám přiřazena písmena malé abecedy: svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků; svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčovýc 2013) Pro potřeby hrubého ocenění stavebních objektů ve fázi investičního záměru, územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení, kdy nejsou obvykle k dispozici potřebné projektové údaje pro podrobné ocenění, lze použít orientační ukazatele vybraných objektů klasifikovaných dle JKSO (Jednotná klasifikace.

KSO - Cenová soustava ÚR

 1. Členění a definice objektů a prací v ČR. JKSO - jednotná klasifikace stavebních objektů. Struktura: 1. stupeň Obor 1 - 3 číslo hala, tunel, silnice 2. stupeň Skupina 4. číslo pro tělovýchovu, kulturu 3. stupeň Podskupina 5. číslo divadlo, kino 4. stupeň Konstrukční a materiálová charakteristika 6. číslo.
 2. 2. Pojem klasifikace 3. Klasifikace produkce 3.1. Definice statistické klasifikace 3.2. Standartní klasifikace produkce 3.3. Klasifikace cz-cpa 4. Klasifikace stavebních děl (cz-cc) 5. Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (jkso
 3. JKSO - Jednotná klasifikace stavebních objektů KP - křivky poškození PPO - povodňová ochrana RA - riziková analýza RSO - Registr sítacích obvodů RZM 10 - Rastrová základní mapa 1:10 000 ÚAP - Územně analytické podklady obcí ÚPD - Územně plánovací dokumentace měst a obc
 4. Třídníky, číselníky a klasifikace . Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) Klasifikace stavebních objektů (KSO, dříve JKSO) Koordinační systém ve stavebnictví (SfB) - třídění podle funkce, materiálu a tvaru ; Další součásti CS ÚRS . Katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN

Popis: Zatřídění objektu podle klasifikačního systému Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO) KL_objektu Typ: KL_objektu Popis: Krycí list objektu objekty Typ: Objekty Popis: Členění na podobjekty stavDily Typ: StavDily Popis: Seznam stavebních dílů objektu. Stavební díl musí být napojen na objekt na poslední úrovni JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů NP Nadzemní podlaží OP Obestavěný prostor PP Podzemní podlaží THU Technicko hospodářské ukazatele RTS RTS, a.s., Brno NUS Náklady na umístění stavby ZP Zastavěná plocha I.4. Podklady dodané zadavatelem Výpisy z katastru nemovitost Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu Internetový, přehledný a podrobný antikvariát nabízí knihy, časopisy, mapy, grafiku. Nabídkový on-line katalog rozdělen do 40 kategorií a 323 podkategorií s pokročilým vyhledáváním, zásilkový prodej. Alfou a omegou obchodu je vstřícnost, spolehlivost, rychlost, přehlednost, jednoduchost, podrobný popis a mnoho snímků u každého zboží stavebních objektů ve fázi investiního záměru, územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení, kdy nejsou obvykle k dispozici potřebné projektové údaje pro podrobné ocenění, lze použít orientační ukazatele vybraných objektů klasifikovaných dle JKSO (Jednotná klasifikace stavebníchobjektů)

Struktura číselného kódu JKSO Stavebně technický popis a účel Druh konstrukce, materiálu Druh stavební akce (např.: novostavba, rekonstrukce) Oddíl 45 - Stavební práce Oddíl 46 - Klasifikace stavebních děl (KSD) - pro statistické účely fazeta položka třída Podskupina Skupina Pododdíl Oddíl 7.stupeň 6.stupeň 5. - Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO) P.3/2 - Základní údaje pro zpracování výkazu výměr (příloha výkazu výměr) P.3/3 - Seznam katalogů popisů a směrných cen nejčastěji používaných pro stavby v oboru plynárenství.

Aplikace využijí především ti uživatelé, kteří potřebují rychle a snadno stanovit orientační cenu stavby. Základním principem ocenění je zatřídění objektů podle Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO) a určení množství účelových jednotek (např. m3 obestavěného prostoru) e) jednotnou klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO). 4) Do 31. prosince 1994 lze souběžně s klasifikací SKP používat i výše uvedené jednotné klasifikace Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO) jde o národní klasifikaci dosud a tradičně užívanou v České republice pro informace v oblasti nákladů a cen na stavební díla. Pro identifikační označení stavebních objektů a prací výrobní povahy se užívá 7 míst Cenové ukazatele pro jednotlivé kategorie stavebních objektů jsou ceny za metr krychlový obestavěného prostoru (České stavební standardy, 2008), které lze získat z JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů) pro kategorie uvedené v tab. 6.2 JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů MU Mimořádná událost PLA Povodí Labe PPO Protipovodňová opatření QN N-letý průtok Q 5 pětiletá povodeň Q 20 dvacetiletá povodeň Q 100 stoletá povodeň Sb. Sbírka zákonů s. p. státní podni

124/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o ..

 1. V praktické části se řeší projekt opravy horkovodního potrubí a přidružených stavebních objektů. V této části popisuji postupy u všech částí, s kterými jsem se jako hlavní inženýr projektu setkal. Podstatnou část této práce tvoří spolupráce při realizaci stavby. JKSO jednotná klasifikace stavebních objekt.
 2. Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy, autor: neuveden, rok vydání: 1980 Antikvariát s více než 32 657 položkami +420 775 281 837 v pracovní dny 8:00 - 15:0
 3. Op = Oz+Os+Ov+Ot kde: Op je základní obestavěný prostor Oz je objem prostoru základů Os je objem spodní stavby objektu Ov je objem vrchní stavby objektu Ot je objem zastřešení Třídící systémy JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů -- JKSO: obory 801 - 83
 4. JKSO - Jednotná klasifikace stavebních objektů. Což je (znovu zavedeno a přechodně užíváno dobrovolně) zatřídění stavby podle účelu, konstrukce a povahy stavební práce. Z toho čísla se dá poznat, že se třeba jedná o rodinný domek jednobytový samostatně stojící zděný v rekonstrukci a přístavbě

Oborový číselník k jednotné klasifikaci stavebních objektů

 1. Milan Skřivánek-znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí- certifikovaný odhadce majetku pro tržní oceňování staveb a pozemků - Nová 208, 530 09 Pardubice, se záznamníkem 466 647 570, 603 744 309 Znalecký posudek č. 3271 - 76/2013 o obvyklé ceně souboru nemovitost
 2. 1. Stavební trh, zboží na stavebním trhu, klasifikace ve stavebnictvíKlasifikace- OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností, kategorie F, název stavebnictví, oddíl 45)SK..
 3. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used
 4. 1. zatřídění objektu -klasifikace JKSO, CZ-CC JKSO-jednotná klasifikace stavebních objektů- jednotlivé stupně kódu charakterizují stavební objekt 1. stupeň -obor -první trojčíslí 2. stupeň -skupina 3. stupeň -podskupina 4. stupeň -konstrukční a materiálová charakteristik

1.1 Klasifikace a třídění stavebních objektů a stavebních prací Třídníky a klasifikace[5]: Klasifikace stavebních děl CZ ‬ CC Standardní klasifikace produkce CZ - CPA Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy JKSO Třídník stavebních konstrukcí a prací TSK Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy. 124/1980 Sb. Jednotná klasifikace stavebních objektů ( kódy pro každý obor Pozemní stavitelství (budovy občanské výstavby, budovy pro bydlení) Průmyslové stavitelství (budovy pro výrobu a služby, věže, stožáry, komíny, čistírny odpadních vod, vodojemy a zásobníky klasifikace stavebnÍch objektŮ . 15.1 Úvod . 15.2 jednotnÁ klasifikace stavebnÍch objektŮ jkso . 15.3 standardnÍ klasifikace produkce (skp) a klasifikace stavebnÍch dĚl (ksd) 15.4 klasifikace cz-cc . 16. oceŇovÁnÍ bytŮ a nebytovÝch prostor . 16.1 vlastnictvÍ bytŮ a nebytovÝch prostor podle zÁkona. Rozpočet stavby, stavební rozpočet (krátce i jen rozpočet) je soupis (rozpis) položek, tj. prací (montážních, zemních, inženýrských, služeb atp.) a dodávek materiálů a technologických zařízení, potřebných pro provedení stavby.Jeho účelem je po ocenění položek odhad celkových nákladů na stavbu. Vychází z projektu stavby (projekt, projektová dokumentace.

Převodní klíč k Jednotné klasifikaci stavebních objektů

Číselníky - KSO, JKSO

 1. regulační plán Rozpočtové ukazatele stavebních objektů rezerva volná studie vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí (angl
 2. Svazek 2 -Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele Vypracoval: RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno 2 1. PREAMBULE Kvalifikační dokumentace je vypracována jako podklad pro prokázání splněn
 3. Katalog 800‐712 Povlakové krytiny obsahuje směrné ceny povlakových krytin na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO) a stavebních prací výrobní povahy. Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Povlakové krytiny - montáž, A02 Povlakové krytiny), B Bourání (demontáž.
 4. Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41
 5. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití tét

Video: Slovníček pojmů - JKSO - BusinessCenter

Katalog 800-777 Podlahy lité obsahuje směrné ceny podlah litých na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO). Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Podlahy lité), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž podlah litých), C Opravy a. dokončené stavby objektů pozemního stavitelství charakteru občanské vybavenosti (bývalá jednotná klasifikace stavebních objektů - JKSO - obor 801), kde finančn

Orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů

Katalog obsahuje směrné ceny izolací chemických na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO). Katalog je členěn do částí: A Zřízení kon.. JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy - je zrušenou klasifikací, která se dále veřejně používá pro její lepší vypovídající schopnosti, přehlednější a smysluplnější strukturu v oblasti rozpočtových ukazatelů stavebních objektů a je stále nejběžnějším komunikátorem. Třídník stavebních objektů. Klasifikace stavebních a inženýrských objektů je platná pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů ve smyslu § 2 vyhlášky č. 230/2012 Sb. Seznam JKSO verze 2017 MMR web.pdf. Sídlo: Revoluční 1082/8, Praha Jeho základním stupněm je klasifikace objektu podle Jednotné klasifikace stavebních objektů (dále JKSO). Na obory stavebnictví jsou zpracovány konstrukční prvky a jejich technické specifikace, které jsou strukturované v hierarchii funkční díl - podfunkční díl - konstrukční prvek - technická specifikace 15. Klasifikace stavebních objektů. 15.1 Úvod. 15.2 Jednotná klasifikace stavebních objektů JKSO. 15.3 Standardní klasifikace produkce SKP 16. Oceňování bytů a nebytových prostor. 16.1 Vlastnictví bytů a nebytových prostor podle zákona. 16.2 Cena bytů a nebytových prostor podle zákona č. 72/1994 Sb

Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů(JKSO) 801 Budovy občanské výstavby - obor výstavby 11 Skupina a podskupina jednotlivých druhů staveb 1 Konstrukčně materiálová charakteristika a je stanoveno pro jednotlivé stavební obory jako reprezentativní souhrnná veličina klasifikace stavebních objektů (JKSO - www.cenovasoustava.cz) - položky soupisu prací musí být podrobně popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou cenu Klasifikace stavebních objektů (JKSO), Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP), Klasifikace CC- CZ. Využití klasifikací. 13. Náklady na stavební objekt, struktura položkového rozpočtu. Specifikace v rozpočtu, způsob ocenění. 14. Cenové soustavy. Obsah směrných (orientačních) cen stavebních a montážních prací

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 201

Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy. Katalog stavebních strojů, malé mechanizace a pomůcek. Katalog stavebních strojů, malé mechanizace a pomůcek. Čís. 4, - Základní řada Povinnost klasifikace stavebních objektů (§ 4 odst. 2) se vztahuje na všechny stavební a inženýrské objekty definované dokumentací. Zpracovatel dokumentace stanoví členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a zpravidla určuje jejich zatřídění dle klasifikace stavebních objektů JKSO - Jednotná klasifikace stavebních objekt ů NUS - Náklady spojené s umíst ěním stavby SKP - Standardní klasifikace produkce ÚRS - ÚRS Praha, a.s. 1.3 Předpoklady a omezující podmínky Nebylo provedeno žádné šet ření a p řevzata žádná odpov ědnost za právní popis neb

Klasifikace stavebních děl CZ-CC ČS

Rozpočet stavby - Wikipedi

OP stavebních objektů byly stanoveny na základě katastrální mapy, místního šetření a fotodokumentace objektů. Reprezentant majetku kategorie území popsaný velikostí OP byl zatříděn podle klasifikace JKSO a následně oceněn reprodukční cenou klasifikace, např. okno (vlastnost ´prosvětlení´) ekonomy, provozovateli atd. Právě jednotná terminologie, definice a konzistentní užití jsou však klíčem k adaptaci úspěšného klasifikačního systému. stavebních objektů používány, a to společně s mnoha dalšími. Předmětem informačního modelování stave Sborník se používá pro oceňování klempířských prací na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen oborů JKSO) mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, kde se používají položky Sborníku 801-6 Objekty jaderných zařízení. Za budovu nebo halu občanské výstavby jsou považovány stavební objekty zařazené v číselníku Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO) ve skupině 801 a 802. V případě, že účastník nepůsobil na stavbě jako generální dodavatel, ale společně s více dodavateli či jako.

e stanovení věcné hodnoty stave

Povídání o rozpočtu podruhé Poznámky pana Bavor

ze dne 12. května 2016 O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví k provedení § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na. ních prostředků na údržbu objektů. Údržba probíhá nepravidelně a vel-mi často neřeší udržení funkčnosti základních stavebních prvků objektu (střecha, statika, okna, kanalizace, elektroinstalace). Každý stavební ob-jekt, který je užíván, se musí udržovat v dobrém technickém stavu. Jedin Všechny stavební objekty a inženýrské objekty musí být zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Třídník klasifikace stavebních objektů je uveřejněn v informačním systému o veřejných zakázkách a jeho správcem je ministerstvo. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb § 5. Soupis.

jkso - Význam zkratky, obor Technika ZKRATKY

Je určena zejména studentům stavebních fakult a odborných škol, přípravářům staveb, stavbyvedoucím, manažerům výstavby a všem, kteří si chtějí rozšířit poznatky z této oblasti. Jednotlivé části tohoto 2. vydání učebnice zpracovali pracovníci stavebních fakult ČVUT v Praze, VUT v Brně, STU v Bratislavě a firmy. JKSO -Jednotná klasifikace stavebních Objektù NUS - Náklady spojené s umisténfm stavby SKP - Standardni klasifikace produkce ORS - ÚRS Praha, a.s. PODKLADY DODANÉ OBJEDNATELEM Informace objednatele Geometrický plán pro rozdélení pozemkú — bez souhlasu katastrálniho úfadu PODKLADY ZAJlšTÉNÉ ZNALCEM Výpisz katastru nemovitost dle klasifikace stavebních objektů. § 3 Soupis prací Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podle § 1 odst. 3 podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmět Stavební a inženýrské objekty musí být zatříděny dle klasifikace stavebních objektů, a to podle jejich druhu a oboru. ASPE umožňuje zatřídění do JKSO, CPV, CZ-CPA. §8 až §10 Předmět vedlejších a ostatních nákladů V rámci §8 až §10 je nutné dodržovat níže uvedená pravidla při tvorbě soupisu prací Katalog obsahuje směrné ceny klempířských prací na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO). Další produkty z edice ÚRS Praha naleznete v naší nabídce zde. Parametry Rok vydání: 2013 Formát: 14x21 Vazba: brožovaná Počet stran: 24

Slovníček pojmů - písmeno J - BusinessCenter

Katalog obsahuje směrné ceny ústředního vytápění na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO). Další produkty z edice ÚRS Praha naleznete v naší nabídce zde Parametry Rok vydání: 2013 Formát: 14x21 Vazba: brožovaná Počet stran: 22 169/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. května 2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Změna: 405/2017 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví k provedení § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví rozsah.

89/1967 Sb. Vyhláška Státního statistického úřadu o ..

Capturing knowledge about damages and failures of culture heritage objects is a complex task because of term ambiguity, knowledge incompleteness and variety. To tackle this complexity, the paper.. dokumentací, musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních prací dodávek a služeb; 1.4.4.2. všechny stavební objekty, popř. inženýrské objekty či provozní soubory, musí být zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO Obsah • Úvod • Požární bezpečnost staveb • Požární vlastnosti obvodových plášťů, jejich zkoušení a požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí • Racionalita v revizi ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb -Společná ustanovení • Závě Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v jejich základech, jednak z pitné vody, dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž základem jsou obvykle přírodní materiály. Stavební materiály jsou však v současnosti sledovány z hlediska radioaktivity, případy jejich. Jako zateplené dveře, nabytka stavebních prací ale ještě také budova vzp novy jicin. Pro výrobě ploch snižující infiltraci vzduchu a prostupování vodních par do částí konstrukcí skládaných - střech šikmých tvarů, snížených stropů a montovaných zdí jsou vhodné plast. stav. fólie

 • Šablony na okno sníh.
 • Rockaway mall.
 • Rozhledny ve věži.
 • Diagram cie.
 • Velkoobchod papírnictví ústí nad labem.
 • Pod stan bez kempu.
 • Videohry prodej.
 • Pu erh sypaný.
 • Iq tabulka pro děti.
 • Juventus logo.
 • Lte bts.
 • Airsoft shop kladno.
 • Kingston hyperx.
 • Biomy čr.
 • Hračky pro nejmenší fisher price.
 • Andělské karty kniha.
 • Jogurtová zálivka mcdonald.
 • Severní pól mapa.
 • Kelly preston dvojcata.
 • Kalvinismus martin luther.
 • Podpis mac os.
 • Koncentrace kyslíku.
 • Moskytiéra stan.
 • Sms backup download.
 • Co je hloubka stolu.
 • Fw 190 f 8.
 • It's a wonderful life.
 • 4 týden těhotenství priznaky.
 • Skopové maso charakteristika.
 • Kino boskovice program 2018.
 • Keltský uzel wikipedie.
 • Modra meduza.
 • Sport bar praha.
 • Pánské značkové hodinky levně.
 • Nike air max bílé.
 • Cyklobus jizerka 2019.
 • Rhinella marina.
 • Slovenská abeceda písané písmená.
 • Šakal obecný.
 • The fighter reality show.
 • Gwint karta villentretenmerth.