Home

Et al citace

Pravidla Pro Bibliografické Citace Uk V Praze, Pedagogická

míst ě, s p řipojením dodatku ve tvaru et al. nebo a kol. (5) Pro bibliografické citace tišt ěné odborné literatury dle čl. 4 této sm ěrnice a elektronických pramen ů dle čl. 5 této sm ěrnice se podp ůrn ě použijí ustanoven Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF citace, která nově řeší formální stránku odkazů na použitou literaturu v odborných článcích či publikacích. Tato norma nahrazuje dřívější ČSN 01 01 97 Bibliografické citace a byla zkratkou et al. (z latinského et alii = a jiní) nebo jejím ekvi

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace

 1. citace dvou a více autorů (3 a více) lze v citaci v textu uvádět příjmení pouze prvního autora s následným výrazem et al. (nebo česky aj.), pokud to nezpůsobí nějakou nejednoznačnou identifikaci. (str. 8
 2. NOVOTNÝ, Oto et al. Kolektiv autorů. Pokud je na titulním listě uvedeno pouze zpracoval kolektiv auto-rů nebo kolektiv autorů nebo kniha nemá autora uvedeného vůbec, pak se údaj o autorech v záznamu zcela vynechává a zápis citace zaíná údajem o názvu. Název v případě knihy
 3. Zdroj se třemi a více autory: Penninckx et al. (2015, s. 22) nebo (Penninckx et al., 2015, s. 22) Příklady: Jedinci ve svých kariérových drahách usilují o uspokojení ze svých rozhodnutí tím, že zlepšují shodu mezi svými měnícími se kariérovými cíli a realitou světa práce (Ginzberg, 1984, s. 180-181)

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze.V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek.Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi. (Hromádko et al. 2010) (Meško aj. 2006) Autorem je korporace (zpravidla organizace) (Council for British Archaeology 1970) Dílo nemá autora nebo má mnoho autorů. Na prvním místě bude uveden název díla, za ním rok vydání. (African Encyclopedia 1974) Citace více prací.

Vytvořte si citaci Generátor Citace

 1. Citace je text / web / obrázek / graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Citaci přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete. V příkladu níže vyznaena oranžově. NOVÁK, Jan et al
 2. V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní typy informační zdrojů dle ISO 690 vs. APA 6. vyd. v seznamu použité literatury na konci práce. typ citační styl ukázka Kniha ISO 690 TOMAN, Miloš. Intuitivní marketing pro 21. století. Praha: Management Press, 2016. 163 s. ISBN 978-80-7261-399-1. APA 6. vyd. Toman, M. (2016). Intuitivní marketing pro 21. století. Praha, Česko: [
 3. (Jašková et al. 2003) nebo (Jašková aj. 2003), (Jašková a kol. 2003) 3 Jak citovat v textu normou APA Pro akademické účely existuje několik citačních norem
 4. citace podle normy ýSN ISO 690 Poznámka: Publikace byla vytvořena z webového kurzu Ústřední knihovny VŠB-TUO Jak zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690. V publikaci nebyla provedena aktualizace hypertextových odkazů, z nichž některé již nejsou platné, obsahová revize proběhla k datu 2014-09-02
 5. Odkazy na citace v textu Co jsou to odkazy? Odkaz — je způsob propojení části textu práce se seznamem bibliografických citací.Uvádí se v textu práce a napomáhají najít dokument v seznamu použité literatury. Pro tvorbu odkazů existují tři metody: harvardský systém, metoda číselných odkazů a metoda poznámek

citace dvou a více autorů — PSK - Ptejte se knihovn

 1. 6 2 Citace a metody citování informačních zdrojů Citace2 byla výstižně definována již v předcházejícím 2. vydání normy ISO 690:1987 [čl. 9.1] jako krátká forma bibliografické reference3 umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího informačního zdroje, nebo připojená jako poznámka v textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na konci celého textu zdroje
 2. et al. - et alii - ekvivalent českého a kol., a jiní (knihu napsal kolektiv autorů). c / cop - copyright - může se použít místo znaku ©. cit. - citováno - používá se pro uvedení data, kdy bylo dílo citováno (zejména u elektronických dokumentů, které se průběžně aktualizují). Alternativně je.
 3. Praktické ukázky citací Citace ČSN ISO 690 s příklady. V přehledu najdete zjednodušený návod citování podle normy ČSN ISO 690. Pokud Vám chybí některý z údajů potřebných k citaci nebo neznáte nějakou zkratku (např. nevíte co znamená DOI, ISBN), radu najdete na stránce Nejčastější zkratky využívané při citování..
 4. Citace části knihy II Kolbek (in Moravec et al. 1995: 14-15) uvádí, že... citace jedné kapitoly přímo v textu odkazuje na citaci celého díla v seznamu použité literatury Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Ed. 2. - Severočes. Přír., suppl. 1995: 1-206
 5. Od jarního semestru 2013 (tzn. 18. 2. 2013) se v rámci Ústavu pedagogických věd povinně zavádí jednotná citační norma APA (American Psychological Association, Sixth Edition), a to v drobných úpravách, které zohledňují specifika českého jazyka (viz níže).Tato norma platí pro psaní všech diplomových i jiných prací na celém Ústavu pedagogických věd
 6. Citace a akademické standardy. Poznámka: V případech, kdy je autorů více než tři, uvádíme v citacích prvního autora a pak et al. (např. kdyby měl výše zmíněný příspěvek více jak tři autory, pak (Dančák et al. 2005, 18). V seznamu zdrojů je však třeba uvést plný výčet autorů

2) Citace z jiného textu (tzv. přímá citace ) Allport píše: Největší jistotu máme v jedné věci (1954/2004, s. 97). 3) Prameny uváděné v seznamu literatury (tzv. bibliografická citace Barrett et al. (2003) publikovali Riddle et al. (1997a; 1997b) získali výsledky, které Novák a kol. (2002) se domnívají Příklady (anglicky psaný text) Andrews and Barker (1999) reported Barrett et al. (2003) described Novák et al. (2002) supposed 3. Specifické odkazování 3.1. Osobní komunikace (používat zcela.

et al. - z latinského et alii čili česky a kol. nebo aj.; Patočka et al. (1995) - publikace Patočky (hlavního autora) a kolektivu z roku 1995 ed. - editor publikace Další zásady. 1) v textu jsou autoři citováni v 1. pádě 2) citace v textu jsou uvedeny v závorkách, podle větného kontextu ve formátu např Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Za poslední uváděné jméno připojte zkratku et al. (případně.

Manuál pro citační normu APA - 7

 1. pouze první autor a « et al. » (což významem nahrazuje a kolektiv nebo a kol.). Ačkoliv jde o latinskou zkratku, tak se dle tohoto citačního stylu . nepíše . kurzívou. Jestliže stejnou informaci přináší více publikací, tak se vypíší do jedné závorky. Jednotlivé citace se pak oddělují středníkem
 2. Takže citace sestavené podle nové normy budou téměř identické s citacemi tvůrce a zkratku aj. nebo et al. (ve smyslu a jiní, nelze v tomto případě použít zkratku a kol.)5 Norma také informuje o možnosti užití pseudonymů. V citaci díla napsaného po
 3. Citace podle ČSN ISO 690. Tichý, Luboš, Král, Richard a Zemánek, Jiří. Čtyřjazyčný slovník práva Evroých společenství: anglicko-česko-francouzsko-německý = EC law glossary: English-Czech-French-German / Luboš Tichý, Richard Král, Jiří Zemánek [et al.]. Praha: Linde, 1997. 202 s. ISBN 80-7201-053-. Citace podle AP
 4. 5 autory, uveďte v prvním výskytu citace v dokumentu všechny autory a v následujících výskytech uveďte pouze jméno prvního autora a za něj připojte et al.. Pokud má citovaný zdroj šest nebo víc
 5. Citace podle ČSN ISO 690. Dusilová, Doris, Vachalovská, Lenka a Goedert, Ralf. Reisen (úroveň B): Lesen und Üben = Texty a cvičení ke konverzaci / Doris Dusilová, Lenka Vachalovská, Ralf Goedert [et al.]. [Praha]: Polyglot, 1994. 70 s. Texty a cvičení ke konverzaci. ISBN 80-901720-3-2. Citace podle APA. Dusilová, D. (1994)
 6. Ve Vašem případě má článek několik autorů, tudíž bychom citovali prvního + et al. Rok vzniku příspěvku není na stránkách uveden. Článek ovšem reaguje na metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20006/2007-51. Do hranatých závorek s otazníkem bychom tedy uvedli rok 2007. Citace by tedy měla vypadat následovně

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

Více autorů do počtu tří se odděluje čárkami, pokud jich je více než tři, přidá označení et al. nebo aj.. Je-li autor neznámý, citace začíná až názvem publikace. U nakladatele se neuvádí zkratka formy podnikání, např. s. r. o.) Citace podle APA. Al-Dib, M. F. (1985). Abdel Nasser et la Révolution algérienne.Paris: Éditions L'Harmattan. Styl Chicago. Al-Dib, Mohamed Fathi Citace a citování Petr Boldiš s vysv ětlujícím dodatkem et al. Citace knihy Model Přijmení, Jméno autora. Název knihy . Ozna čení vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. Počet stran. ISBN. Příklady ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci . 1. vydání

CITACE DOMÁCÍ Poznámka: Jedná se o citace v publikacích vydaných v České republice. DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda uení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace uební þinnosti žáků 2. st. základní školy Příjmení autora je zvykem uvádět velkými tiskacími písmeny, název díla pak kurzívou. Je-li autorů díla více, uvádíme maximálně tři první a poté připojujeme zkratku aj. nebo et al. Počet stran je možno vynechat. Jedná-li se o 1. vydání, je možno údaj rovněž vynechat 25) - to v případě, že je kolektiv výslovně uveden jako autor. Pokud je autorů víc, použije se jen jméno prvního z nich a záznam se napíše ve tvaru (Novák et al., 2005, s. 25). V jedné závorce je možno odkazovat na dva různé zdroje (Novák, 2005, s. 25, Procházka, 2011, s. 56) (Polák et al., Zoubek et al., 2011) Pozn. pokud se uvádí více autorů k jedné myšlence, řadí se podle roku vydání, nikoliv abecedně V Seznamu použité literatury však musí být vyjmenováni všichni - plná citace díla Pokud citace obsahuje více než dva autory používáme zkrácení pomocí a kol. či latinského et al. V žádném p řípad ě ne at all. Nap ř. Ší ření pylu a semen je ovlivn ěno genetickou strukturou populace orchideje (Machon et al. 2003) . Výsledné citace mohou vypadat následovn ě

Přímé citace - krátký citát (max. 2 řádky) 1. Pokud je pasáž, kterou citujete, KRATŠÍ než dva řádky, můžete citovat, aniž byste pasáž odsadili. Karlík, Petr et al. (Eds.) 2002. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství lidové noviny By: Doran, Nathan; Chen, Wen-Fan; Koshy, Pramod; et al. MATERIALS LETTERS Volume: 212 Pages: 134-138 Published: FEB 1 2018 High-temperature mechanical properties of Zr alloyed Fe3Al-type iro

V České republice vyšel první oficiální překlad této publikace až v roce 2010 (Herdman et al., 2009). Nyní, v roce 2016 je vám předkládáno další vydání textu Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace NANDA-International 2015-2017. Kniha je potřebnou pomůckou pro studenty oboru ošetřovatelství a porodní asistence, sestry v praxi a pedagogy, kteří chtějí. citace. Obsah, forma, struktura. V lednu 2000 byla vydána norma pro citování elektronických František FREIBERG et al. Praha : Fakulta strojní ČVUT, 2000, s. 117-126. ISBN 80-01-02163-7 Odkazy v textu a citace. Forma odkazu v textu: (autor, rok vydání), případně (autor, rok vydání, stránky). Odkaz na více zdrojů je oddělen v závorce středníkem, například (Horák, 2003; Kolář 1997, 1998, 1999; Novák, 2007, s. 223). Zdroje uvedené v závorce jsou řazeny abecedně. Tištěné zdroje. Citace monografie (vč.

Přehled pravidel pro citování dle APA 6

Citace jsou řazené abecedně podle příjmení autorů (resp. primární odpovědnosti díla) v závislosti na hlavním jazyce článku. Citace jsou uváděny podle norem ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2 a dále uvedeného vzoru. Tituly prací jsou uvedené v jazyce, ve kterém byly publikovány, včetně původní diakritiky citace by měla být úplná - čím více údajů o zdroji uvedeme, tím lépe; výhradně se cituje z původních pramenů; zachovávají se pravopisné normy daného jazyka a jazyka zdroje - údaje z cizího jazyka se nepřekládá; autorů je více než jeden - zapíšeme prvního uvedeného autora a dodatek et al.

(Novák et al. 2016: 35-38) V případě, že je počet autorů větší než tři, uvedeme prvního autora a zkratku et al. (Novák 2016a: 35-38), resp. (Novák 2016b: 119) Pokud je odkazováno na více děl téhož autora/autorů vydaných v témže roce. (Novák 2016: 35-38; Svoboda 2012: 35 Elektronické informační zdroje (EIZ) umožňují přístup k informacím pro vědu, výzkum a výuku. Portál zpřístupňuje především licencované zdroje, tj. takové, u kterých UP uzavřela licenční smlouvu s dodavatelem.Aktuální studenti a zaměstnanci univerzity je mohou díky předplatnému využívat zdarma citace v rámci jedné publikace má být užíván jednotný systém interpunkce. Každý údaj citace má být jasně oddělen od údajů ostatních interpunkčním zna-ménkem - tj. čárkou, tečkou apod.ÿ et al.ÿ (et alii). Příklad citace z knihy. Podle Samuelsona a Nordhause (1995, s. 81) měří index spotřebitelských cen výdaje na pevně stanovený koš statků (položky jako potraviny, bydlení, oděvy a zdravotní péče) nakupovaných typickým městským spotřebitelem

Jak citovat v textu - poradíme přehledně a srozumiteln

Citace Poslední aktualizace: 15. 4. 2016 Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz. Citace podle APA. Barnetová, V. (1979). Russkaja grammatika / Vilma Barnetová et al.Praha: Academia. Styl Chicago. Barnetová, Vilma. Russkaja Grammatika / Vilma. Citace Poslední aktualizace: 29. 10. 2020 PhDr. Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz Stringer, J. A. et al. (2005, March). Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator structure for solid-state NMR probes. Journal of Magnetic Resonance, 173(1), 40—48 citace v textu jsou uvedeny v závorkách, podle větného kontextu ve formátu (Novák 2005) nebo Novák (2005) Novák et al. (2005) zjistili, nikoliv Novák et al. (2005) zjistil každé dílo má svého autora - tedy např. necitovat v text

nemá, píše se místo n ěj ANON. V odkazu v textu se uvádí p říjmení autor ů, rok a u p římé citace také číslo citované strany. Čili u přímé citace nap ř. (Kutnohorská, 2010, s. 28) nebo (Ma ďar et al., 2006, s. 54) . 3.2.1 Příklad použití v textu Příklad Citace musí být přehledná a jednotná (existuje několik alternativ, je třeba zachovat jednotný styl, formát a interpunkci). Citace musí být úplná, musíme citovat z primárních pramenů, údaje v citaci členíme do tematických celků, zachováváme jazyk dokumentu (výjimku tvoří fyzický popis)

1. Bibliografické citace Citování obecn ě upravuje ČSN ISO 690 Bibliografické citace. 1996, 2000, která nahradila d řív ější ČSN 01 01 0197. Je pouze doporu čující. Komentovaná norma vyšla ve V ěstníku Asociace muzeí a galerií ČR 2003, č. 4 [et al.] ; česká předmluva Jiří Schwarz a Ján Pavlík ; český doslov Ján Pavlík] Vedlejší záhlaví - osobní jméno: Rogalewiczová, Hana, 1955-Vedlejší záhlaví - osobní jméno: Rogalewicz, Vladimír, 1953-Vedlejší záhlaví - osobní jméno: Schwarz, Jiří, 1960-Vedlejší záhlaví - osobní jméno: Pavlík, Ján, 1956 [et al.] Vedlejší záhlaví - osobní jméno: Brychta, Josef, 1952-Vedlejší záhlaví - osobní jméno: Čep, Robert, 1977-Vedlejší záhlaví - osobní jméno: Nováková, Jana, 1978-Vedlejší záhlaví - osobní jméno: Petřkovská, Lenka, 1979-Vedlejší záhlaví - jméno korporace: Vysoká škola báňská - Technická univerzita.

Bibliografické citace uvedené obvykle na konci odborného textu (publikace) jsou významnou informací pro čtenáře i recenzenty či jiné posuzovatele publikace, např. oponenty. František FREIBERG et al. Praha : Fakulta strojní ČVUT, 2000, s. 117-126. ISBN 80-01-02163-7 Citace podle MLA. Beatles, et al. In The Beginning. Jugoslávie: Polydor, 1988. Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Jak na citace podle ISO 690

C. Ulloa et al. (2017): An integrated assessment of the vascular plant species of the Americas, Science. 358. 1614-1617 [jako Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants] Datum citace: 25. září 201 Stránka byla naposledy editována 20. 2. 2009 v 20:09. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údajů; O Wikipedi

Odkazy na citace v textu - Informační výchova K

Bibliografické citace specifických dokumentů podle normy ČSN ISO 690 Vzory a příklady citací jsou vytvořeny v souladu s normou ČSN ISO 690: 2010. Vytvořeno ve spolupráci s portálem Citace.com. KRATOCHVÍL, Jiří et al. Metodika tvorby bibliografických citací. 2 vyd. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. Klinická biochemie - Jaroslav Racek et al., Druhé, přepracované vydání. Nakladatelství především lékařské literatury, internetové knihkupectví Lékařský kompa

Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii | Pladias

Kvalifikační prác

 1. citacemi. Tyto citace se řídí normami. Např. jména autorů se píší KAPITÁLKAMI, názvy děl kurzívou. Pokud se na díle podíleli více než tři autoři, uvádí se jen jedno jméno, jména ostatních se vyjádří jako a kol. (popř. et al.). Přímo v textu se uvádějí odkazy na použit
 2. více než 3 autoři = PŘÍJMENÍ, Zkratka jména., et al. Může být považován i editor, redaktor, sestavovatel sborníků, příspěvků, antologií apod. Jsou-li jména editorů na titulním listě, uvedou se v citaci v autorských údajích a doplní příslušnou zkratkou v závorce: CRAW, J.S. (ed.). Názvové údaje = Název : podnázev
 3. {{Citace | typ = kniha | isbn = 80-246-0395- | příjmení1 = Petruželka | jméno1 = Luboš | příjmení2 = Konopásek | jméno2 = Bohuslav | titul = Klinická onkologie | vydání = 1 | místo = Praha | vydavatel = Karolinum | rok = 2003 }} BAJČIOVÁ, Viera, et al. Dětská onkologie se musí opírat o spolehlivá data
 4. Citace ad 1) je uvedena vždy, citace ad 2) pouze v KonTextu a jen pro většinu korpusů; chybí tedy v případě, kdy se žádný článek s popisem korpusu nepodařilo dohledat. Kromě konkrétního bibliografického údaje však můžete u některých korpusů v KonTextu najít přímo webový odkaz na adresu, z níž je možné článek.

Praktické ukázky citací - Knihovna VŠE - Vysoká škola

Citační norma APA Ústav pedagogických vě

Citace a akademické standardy Katedra mezinárodních

Přehled a citace zdrojů ověřováni dat (pole 670 v MARC21, 810 v UNIMARC) A. Knižní zdroje. Doporučený zápis citace zdroje (v jednotlivých oddílech seřazeno abecedně podle prvního písmene citovaného zdroje) Plná citace zdroje. I. Všeobecné encyklopedie, slovníky. Ilustrovaný encyklopedický slovní CITACE ZAHRANIČNÍ Poznámka: Jedná se o citace v publikacích vydaných mimo Českou republiku. DOULÍK, P., ŠKODA, J. Problematika diagnostiky výsledků výuky při aplikaci metody aktivní konstrukce poznatků do výuky chemie. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník z IX Citace právních publikací Následující seznam obsahuje citace děl, která jsou uvedena na tomto webu, aby nebylo nutné tyto citace neustále hledat a tvořit znovu. Cílem je také sjednocení citací na jeden zdroj tak, aby jedno dílo bylo citováno právě jedním druhem citace Citace Hatina - encyklopedie: HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2. Citace Hatina: HATINA, Teodor[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [online]

Správné citace - proč a jak citovat - PŘÍRODA

Citace je text / web / obrázek / graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Citaci přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo (Jull et al., 2008, s. 205) JULL, Gwendolen et al., 2008. Whiplash, Headache, and Neck Pain: Research-Base NE 487 p.) psaní velkých písmen musí být v souladu s pravopisem Bibliografické citace Všeobecná pravidla Bibliografické citace Všeobecná pravidla Více než 3 autoři - uvádíme jen první jméno a připojíme za čárku et al. nebo český ekvivalent aj Pievzaté piíklady jako citace ze zdroje nejsou kvtli prehlednosti a jasnosti textu dávány do uvozovek. Dëkuji všem spolupracovníktm, kteFí se podíleli na spoleëných publikacích, z nichž s nekompletní citace: Single electron transfer induced total synthesis of canthin-6-one.Tetrahedron Lett., 40(39), 7075-7078 199

Kvalifikační práceVyjímečné nálezy - Chordata

Je to akceptovatelné z hlediska přehlednosti citace. (omlouvám se, že správně necituji zdroj:) jsem jednoznačně proti pomlčkám, 100% prací, které znám (nevylučuji, že jiné to můžou mít jinak) používá čárky. jsou přehledné a obvyklé. et al.: ok 4 a více autorů - uvedeme jen prvního + zkratku et al. (Wright et al., 2018) pokud je autorem korporace (organizace), uvedeme její jméno (Transparency International, 2012) dokumenty bez autora - uvádíme název (dlouhé názvy zkracujeme) (Média a realita, 2004, s. 18 [et al.] Dokument zatím nebyl ohodnocen Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}}) Citace Související Všechny díly Obsah OBSAH I. svazek Průvodce slovníkem 13 Tematický heslář 15 Seznam zkratek / 35 Slovník A - O 37 II. svazek Slovník P - Z 749 Biografická příloha.

Citace uvnitř textu Narativní citace; Jeden autor: Willis, 2019: Willis (2019) Dva autoři: Bužgová & Nečková, 2019: Bužgová and Nečková (2019) Tři nebo více autorů: Nelissen et al., 2019: Nelissen et al. (2019) Autorská skupina se zkratkou: První citace (World Health Organization [WHO], 2020) World Health Organization (WHO, 2020. Li JX, Su H, Chen HC, et al. Optimal search-based gene subset selection for gene array cancer classification IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION TECHNOLOGY IN BIOMEDICINE 11 (4): 398-405 JUL 2007. K Zhang, A Ball, F Gu, Y Li. A Hybrid Model with a Weighted Voting Scheme for Feature Selection in Machinery Condition Monitorin Výsledná hodnota je průměrem středních hodnot uváděných pro jeden taxon a daný typ orgánu klonálního růstu v databázi CLO-PLA3 (Klimešová et al. 2017). Zdroj dat a citace. Klimešová J., Danihelka J., Chrtek J., de Bello F. & Herben T. (2017): CLO-PLA: a database of clonal and bud-bank traits of the Central European flora BULLINGER, Angelika et al. 2010. Towards research collaboration - a taxonomy of social research network sites. In: Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems, Seznam by měl obsahovat jen citace těch dokumentů, které jsme ve své práci použili

PPT - Bibliografické citace PowerPoint Presentation, freeBotanika střední Evropyčolek hranatý | Obojživelníci České republikyCalceolaria corymbosa | BioLib

{{Citace periodika | příjmení = Fowler | jméno = Martin | odkaz na autora = Martin Fowler | spoluautoři = et al. | titul = Last Testimony of Sister Emma | periodikum = The Saints' Herald | ročník = 26 | rok = 1879 | měsíc = říjen | strany = 289 }} FOWLER, Martin, et al. Last Testimony of Sister Emma. The Saints' Heral Datum citace: 21. listopad 2013. Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Robinia pseudacacia L.] Datum citace: 26. květen 2019. C. Ulloa et al. (2017): An integrated assessment of the vascular plant species of the Americas, Science. 358. 1614-1617. Daneš et al. 1987, s. 81-104) ostatní poznámky pod čarou ponechat a citace v nich rovněž zkracovat, není-li uvedení zdroje zásadním sdělením poznámky, viz: Zkratky staročeských památek citujeme podle Staročeský slovník: Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek (1968). Doklady z Klareta citujeme v transkribované. Wasserstein et al. demonstruje... bez uda nı roku u citacı daneho dıla, ktere nasledujı po plne citaci v temze odstavci. Ma -li dılo sest autoru a vıce, pouzijeme zkra cenou formu i u prvnı citace sku prokazují vyšší zastoupení VD (Lee et al. 2002). Na základě kvalifikovaných od-hadů, vycházejících z evroých i světových studií, dle WHO (2014) a Alzheimer's Disease International (2012) je prevalence demence v Evropě 6,2 %, ve střední Evropě 4,7 %; pro srovnání v USA 6,5% a v Asii 3,9 % (Mátl et al. 2014) TNM Classification of Malignant Tumours eighth edition provides the latest, internationally agreed-upon standards to describe and categorize cancer stage. Published in affiliation with the Union for International Cancer Control (UICC) Arranged by anatomical region, this authoritative pocket sized guide contains many important updated organ-specific classifications There are new classifications.

 • Fotografie jidla.
 • Test na koliformní bakterie.
 • Karel nešpor přednášky.
 • Jpg formát.
 • Nowy targ trhy otvaracie hodiny 2019.
 • 1 pp.
 • Největší kamenný most v čechách.
 • Han van meegeren.
 • Zálohování fotek google.
 • Corel draw download full.
 • Liga mistrů v tv.
 • Vinný střik dieta.
 • Pupínky na rukou a nohou.
 • Pevný disk xbox 360 s kapacitou 250 gb.
 • Ikona oka honor.
 • Vena radialis.
 • § 2161 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Aba terapie cena.
 • Teplotní spád kondenzační kotel.
 • Ucastnici zajezdu csfd.
 • Bazar modelové železnice tt.
 • Auckland sopka.
 • Účtenkovka přihlášení.
 • Bazar her olomouc.
 • Nejlepší pláž v hurghadě.
 • Dokonalý pár hra.
 • Davis cup 2019 wiki.
 • Oxid rhenistý.
 • Wall e 2 online film.
 • Poutníci 2019.
 • Napoleon.
 • Motivy na hrob.
 • Maldonská sůl wikipedia.
 • 29 1tt.
 • Výklad mariášových karet zdarma.
 • Kontinentální buldok chovatelská stanice.
 • Výtvarná řada.
 • Gerard butler wife.
 • Alex o'loughlin.
 • 5 týden těhotenství negativní test.
 • Nick fury eye.