Home

Nepřímý důkaz v trestním řízení

nepřímý důkaz - NS-ČR/Judikáty

 1. Právní věta: Právní názor vyslovený soudem prvního stupně, spočívající v tom, že na pachové stopy je třeba pohlížet jako na důkaz, v trestním řízení přípustný podle § 89 odst. 2 tr. ř., ale pouze jako na důkaz nepřímý, který sám o sobě jako usvědčující nemůže obstát, pokud je v dané věci důkazem jediným svědčícím pro vinu obviněných, je.
 2. // Profipravo.cz / Z rozhodnutí dalších soudů 22.04.2016. ÚS: Pachové stopy jako nepřímý důkaz v trestním řízení a. Metoda pachové identifikace musí být provedena nejméně za použití standardů vyplývajících z Pokynu ředitele Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 9/2009 ze dne 1
 3. nepřímý důkaz v trestním řízení - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

ÚS: Pachové stopy jako nepřímý důkaz v trestním řízení

Trestní řízení je upraveno v trestním řádu a oběť trestného činu v něm má postavení poškozeného a svědka. V průběhu trestního řízení může být projednáván také návrh poškozeného na náhradu škody (tzv. adhezní řízení). Vedle toho v některých případech mohou probíhat další řízení, kterých se oběť. Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení. Podíváme-li se na pachovou stopu z pohledu platného důkazního práva v trestním řízení, nezbude než konstatovat, že metoda využití pachové stopy pro identifikaci podezřelého není bohužel v trestním řádu výslovně upravena ani po velké novele provedené zák. Případy, kdy není opatřený důkaz v trestním řízení možné použít, udává vylučovací klauzuleobsažená v ust. § 89 odst. 3 tr. řádu: důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která takového.

Jako důkaz může být v trestním řízení použito vše, co může přispět k objasnění dané věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout Na veřejnosti se občas objevují spekulace o tom, co může a co nemůže sloužit jako důkaz v trestním řízení. Tyto dohady jsou zcela zbytečné, neboť za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci. Nelze použít pouze ten důkaz, který byl získán nezákonným donucením nebo hrozbou Elektronické důkazy v procesním právu, a tím více v trestním řízení, v rámci něhož nezřídka dochází k významným zásahům do základních lidských práv a svobod, se staly v posledních desetiletích oblastí, které je třeba věnovat nepochybně zvýšenou pozornost. V době, kdy nezanedbatelná část lidskýc Pachové stopy jako nepřímý důkaz v trestním řízení. 07. dubna 2016 tiskova_zprava Ústavní soud, Brno, TZ 33/2016. IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítl ústavní stížnost stěžovatele, neboť neshledal, že by rozsudkem Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně či rozsudkem Vrchního soudu. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména možnostem, které právní úprava nabízí k reálnému vyloučení nepoužitelného důkazu ze skutkového.

nepřímý důkaz v trestním řízení - US-ČR/Judikáty

Státní zastupitelství má v civilním řízení jiné pravomoci než v řízení trestním. Nemůže libovolně užít v civilním řízení důkazy z trestného řízení, zvláště je-li ve stádiu přípravného řízení trestního. Ve zvýšené míře to platí o důkazech, které narušují ústavou chráněná základní práva. Takovým právem je právo na ochranu listovního. 23 Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení..... 342 23.1 Úvod..... 342 23.2 Problém přítomnosti procesní strany při provádění pachové zkoušky metodou pachové identifikace.

Důkaz prostě nesmí být nezákonný Pro orgány činné v trestním řízení je složité vyznat se ve stále se měnící právní úpravě. jaký rozsah důkazních prostředků se má v přípravném řízení opatřovat a nakolik pak jsou použitelné v řízení před soudem METODA PACHOVÉ IDENTIFIKACE JAKO DŮKAZ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ZDENĚK KREJČÍ Policie České republiky, Brno, Česká republika Abstract in original language Příspěvek se zamýšlí nad současným praktickým využíváním metody pachové identifikace v policejní praxi. Současně seznamuje s právní

Diplomová práce: Odorologická stopa jako nepřímý důkaz v trestním řízení (Tereza Václavíková) Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Klíčová slova: kriminalistická odorologie, pachová stopa, odorologická stop Je třeba pachové stopy jako nepřímý důkaz v trestním řízení přestat využívat? Spolek Šalomoun na podporu nezávislé justice v ČR k tomu vyzývá ve své tiskové zprávě. Odkazuje se na výsledky projektu Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace VF20102015011, realizovaného v letech 2010 - 2015 Českou zemědělskou univerzitou Spornou otázkou použitelnosti kamerových záznamů pořízených soukromými subjekty v přestupkovém řízení alespoň částečně rozřešil Nejvyšší správní soud (NSS). Podle jeho verdiktu video jako důkaz použít lze, závisí ale také na okolnostech vzniku nahrávky

I kdyby bylo zvoleno naznačené úzké pojetí, je třeba institut zajištění podle § 347 a násl. tr. řádu zařadit do komplexu problémů týkajících se obecně nakládání s majetkem v trestním řízení a jeho správou a zabezpečením.Aniž by totiž byla rozebrána tato obecná problematika, nelze pochopit celou šíři problémů, která se zajištění majetku a jeho správy. Právnický slovník, 3. vydání, 2009. Předmluva. Předmluva k druhému vydán Na veřejnosti se občas objevují spekulace o tom, co může a co nemůže sloužit jako důkaz v trestním řízení. Tyto dohady jsou zcela zbytečné, neboť za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci Dokazování v daňovém řízení hraje nezastupitelnou úlohu. Je tomu tak proto, že daňové řízení představuje soubor nejrůznějších dílþích taktických postupů, které v koneþném souhrnu formují výslednou vítěznou strategii úastníků řízení. V daňovém řízení, a nejen tam, velmi asto nepostaþuje pouze mít pravdu

ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Pachové stopy jako nepřímý důkaz v trestním řízení. Publication details. ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Pachové stopy jako nepřímý důkaz v trestním řízení. Authors: HEJČ David. Year of publication: 2016: Type: Article in Periodica Dokazování v občanském soudním řízení. V občanském soudním řízení mají všechny strany sporu důkazní povinnost, musí tedy k prokázání svých žalobních tvrzení navrhovat důkazy (tzv. unést důkazní břemeno).O tom, které z nich se provedou, rozhoduje soud, navíc v nesporných řízeních musí provést i jiné, než které jsou navrženy, pokud je to nutné k. Nevyslechnutí dalšího svědka na návrh obžalovaného snižuje důkazní sílu jediného přímého důkazu (výpověď poškozeného), OČTŘ musí zjišťovat další důkazy, Z přesvědčivého odůvodnění vyplývá jednoznačný soulad mezi skutkovými a právními závěr (6) Orgán činný v trestním řízení, kterému byla vydána věc, jež může sloužit pro důkazní účely, ji převezme do úschovy. (7) Osoba, které byla věc zajištěna, má právo kdykoli žádat o vrácení takové věci. O takové žádosti musí orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavci 1 neodkladně rozhodnout. Podobné jednotky. Důkaz znalcem v čs. trestním řízení Autor: Prašivka, Petr Vydáno: (1987) ; Neúčinný důkaz v trestním řízení Autor: Chytil, Zdeněk Vydáno: (2001) ; Důkazy v československém trestním řízení Autor: Helbichová, Eliška Vydáno: (1975

Jsem si dobře vědom, že popisovaná záležitost není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát, a podotýkám, že mnou uvedené přístupy nekorespondují např. s ustanovením § 112 zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v němž se uvádí Odstavec 2 a 6 dále stanoví podmínky, kdy je možné záznam odposlechů použít jako důkaz v trestním řízení. Třetí věta tohoto ustanovení pak stanoví, že záznam odposlechu lze použít jako důkaz v jiném trestním řízení tehdy, pokud je i v této věci vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v odstavci 1.

Pachové stopy jako nepřímý důkaz v trestním řízení

 1. Diplomová práce s názvem Znalecký posudek jako důkaz v trestním řízení se zaměřuje na znalecké posudky a jejich roli v trestním řízení. Tento institut je v současné době hojně využívaný (nejen v trestním řízení) a dá se říci, že se stává nevyhnutelnou součástí řízení
 2. zkoumatelný důkaz, lze s ním (nejen proto) v trestním řízení zacházet jako sdůkazem podpůrným, který doplňuje a případně uza-vírá celý důkazní řetězec na sebe navzájem navazujících a vzájemně se doplňujících dů-kazů. Z hlediska důkazního práva by bylo vhodné upřesnit pojmy podpůrný důkaz11
 3. Orgány činné v trestním řízení pr a to ještě nepřímý, důkaz - pachová stopa. Obvodní soud pro Prahu 6 v původním zprošťujícím rozsudku ze dne 26. 6. 1996, sp. zn. 2T 132/95, správně konstatoval, že Samotn.
 4. V praxi to tedy znamená, že poškozený v trestním řízení, jemuž byla v důsledku spáchání trestného činu způsobena škoda, např. mu byl odcizen automobil a byl zjištěn pachatel, pokud uplatní v trestním řízení svůj nárok na náhradu škody, bude soud v rámci adhezního řízení posuzovat hodnotu odcizeného vozidla a.
 5. (10) Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona a zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení ve věci samé a.
 6. DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ SEMINÁŘ ČAK BRNO 21.9.2010 Vymezení pojmů Základní pojmy dokazování Základní pojmy dokazování DOKAZOVÁNÍ zákonem upravený postup OČTŘ směřující k poznání skutečností důležitých pro rozhodnutí ve věci samé PŘEDMĚT DŮKAZU skutečnost, která má být v rámci dokazování zjištěna Základní pojmy dokazování DŮKAZNÍ.

Předložení falešných důkazů soudu je od února trestným činem, v trestním zákoníku se objevila definice takzvaného maření spravedlnosti. Zatímco soudci změnu vítají, některým obhájcům se nelíbí, že by za předložení důkazů měli být odpovědní právě oni. Tvrdí, že nemají možnost přezkoumat pravost všeho, co od klienta dostanou - pojmy - dokazování - zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení, popř. jiných osob, jehož úkolem je umožnit těmto orgánům poznán (2) Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem. Žadatel se domáhal informací týkajících se výslechů dětí do deseti let věku v trestním řízení, které se staly oběťmi trestného činu například podle § 199 odst. 1, 2 písm. c), d) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Zejména žádal o poskytnutí metodického pokynu nebo právního předpisu týkajícího se výslechů dětí do 10 let věku a dále o.

Neúinnost Důkazů V Trestním Řízen

Dle mého názoru by v trestním řádu mělo být jasně specifikováno (vyjmenováno), co je a co není zákonný důkaz. Aby se předešlo různým spekulacím a dohadům. Ohledně možného zneužívání, uvádím, že máme dostatečnou oporu v Občanském i trestním zákoně ( § 180 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji. V trestním řízení to slouží k prověření důvěryhodnosti Vaší osoby jako svědka. Neznamená to ale, že byste kvůli záznamu v trestním rejstříku nemohl/a svědčit. Samozřejmě také platí, že záznam v rejstříku nemá vliv na Vaše práva a ochranu v trestním řízení jakožto oběti trestného činu Policejní orgán, Důkaz § 12 odst. 2, § 89 odst. 2 tr. ř. Strážník obecní (městské) policie není policejním orgánem ve smyslu § 12 odst. 2 tr. ř. a při výkonu své funkce tak nečiní procesní úkony podle trestního řádu Nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2017, sp. zn. II.ÚS 4266/16. // Pachová stopa ve světle zásady in dubio pro reo. (právní věty Nové ustanovení § 7b upravující nakládání s daty však může mít zásadní dopad na práva a povinnosti stran trestního řízení. Orgány činné v trestním řízení mohou nově nařídit jakékoli osobě, která disponuje daty uloženými v počítačovém systému nebo na jiném nosiči, aby je uchovala v nezměněné podobě

 1. Monografie představuje ucelený přístup k důkazní teorii skrze kapitoly důkaz a informace, dokazování v trestním řízení a data jako důkaz v trestním řízení. Následující kapitoly se pak věnují jednotlivým důkazním prostředkům využitelným v trestním řízení. Konkrétně se jedná o e-mail, osobní profil na.
 2. Jako zajímavost zmiňme argumentaci Nejvyššího státního zastupitelství, které v dané věci mj. namítalo, že důkaz nepořídily orgány činné v trestním řízení (tj. stát), použitelnost důkazu se pak posuzuje individuálně a důkaz nelze a priori vyloučit s ohledem na obecné pravidlo, že v rámci trestního řízení lze.
 3. V prvním případě jde o úmysl přímý, v druhém o úmysl nepřímý neboli eventuální. Pachatel jednal z nedbalosti, jestliže věděl, že může porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem, ale spoléhal se, že k tomu nedojde, nebo nevěděl, že takové porušení nebo ohrožení zákonem chráněného zájmu může.
 4. orgánů činných v trestním řízení vycházející ze zásady volného hodnocení důkazů, upravené v § 2 odst. 6 tr. řádu. Zásada volného hodnocení důkazů vyjadřuje povin-nost orgánů činných v trestním řízení prověřit každý vyhledaný důkaz v jednotli
 5. Ilustrační foto: Free-Photos / Pixabay, CC0 V současné době je praxe taková, že zpravodajské služby mohou orgány činné v trestním řízení pouze upozornit na možnost, že některé.
 6. Přípustnost záznamu z kamerového systému jako důkazu v trestním řízení (IV. ÚS 2425/09), 8. 2. 201
 7. OVTŘ orgány inné v trestním řízení OSŘ zák. . 99/1963 Sb., obanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů OZ zák. . 40/1964 Sb., obanský zákoník, ve znění zákon a . 428/2011 Sb. úinném ke dni 1. 1. 2013 TŘ zák. . 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpis

v trestním řízení a aby každá osoba dotčená takovým podáním dostala jeden stejnopis, jestliže je toho třeba. Nesplňuje-li tyto požadavky, orgán činný v trestním řízení ho vrátí podateli, je-li znám, k doplnění s příslušným poučením, jak nedostatky odstranit. Současně stanoví lhůtu k jejich odstranění V trestním řízení obecně platí, že ne všechny důkazy, které obstará správní orgán, jsou poté v trestním řízení použitelné. Policie musí používat jiné důkazní prostředky a jiné postupy pro to, aby informace, které dostane ze správního řízení, ověřila (1) Justiční orgán může poskytnout cizozemskému orgánu bez žádosti o právní pomoc informaci nebo důkaz z trestního řízení, má-li za to, že je lze využít v trestním řízení vedeném v cizím státu. Poskytnutím informace nebo důkazu nesmí dojít k ohrožení účelu trestního řízení v České republice S Bendovým přirovnáním souhlasí i badatel a historik Radek Schovánek, jenž v minulosti pracoval v Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Myslím, že je to nejnebezpečnější zásah do trestního řízení od roku 1990, řekl Schovánek deníku Echo24

Orgány činné v trestním řízení to je policie, jen tak na okraj. Položil jsem kontra otázku: Co to je za policisty, kteří v době, kdy obchody váznou, opravdu nevidí důkaz v zázračné platbě několika desítek milionů na dřevo, když už i banky mají skoro zavřeno? Závěr je tedy zřejmý, zrušením nějakého zákazu se. V trestním řízení lze vysledovat intenzivnější snahu o připouštění nahrávek jako důkazu, na pomoc jsou brány opět buď restriktivní výklady § 12 odst. 1 OZ, nebo argumenty o použitelnosti nahrávek, nepořídil-li je sám orgán činný v trestním řízení, nebo je argumentováno přímo výklady, které tvrdí, že takové.

Nemáte ještě účet? Zaregistrujte se k bezplatnému vyzkoušení Beck-online. Přístup trvá dva týdny a vybrat si můžete až tři moduly s beckovskou literaturou [35] V daném případě nebylo možné zcela vyloučit, že se policisté v době odnětí telefonu mohli legitimně domnívat, že může posloužit jako nepřímý důkaz pro pozdější přestupkové řízení, byť se tak nakonec nestalo A v této věci maximálně poskytujeme součinnost orgánům v trestním řízení a já mám plnou důvěru v Policii České republiky, která tu věc vyšetřuje, a znovu říkám, orgány jako vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí předaly celý spis nebo všechny informace, které měli k dispozici, 25. září. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné

Video: ÚS: Jediný usvědčující důkaz v trestním řízení

Důkaz nahrávkou pořízenou soukromou osobou nebo epravo

v zákoně þ. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (dále jen trestní řád). Z důvodu ucelenosti práce se budu, vedle obecného představení dokazování v trestním řízení, věnovat také zásadám, které jsou s procesem dokazováním spojeny Petera Kubiše a výpovědí týchž osob před slovenskými orgány činnými v trestním řízení. Výpovědi M. K. a Petera Kubiše před slovenskými trestními orgány přitom krajský soud úplně opomenul. Stěžovatel odkazuje i na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2016, č Daný institut je zakotven v právním řádu pro to, aby bylo dosaženo co největšího souladu obsahu trestních rozsudků s objektivní realitou. 1 K povolení obnovy řízení dochází ve smyslu § 278 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by. O úředním záznamu v trestním řízení v reakci na věcný záměr nového trestního řádu. 9.12.2014 6:30. Podělte se na Facebooku. tj. opatřuje procesně použitelný důkaz, což v praxi znamená, že osoba je vyslechnuta na protokol o výslechu svědka, který může být v hlavním líčení použit jako důkaz.. Subjekty trestního řízení jsou zejména orgány činné v trestním řízení, obviněný, poškozený, osoby zúčastněné, probační úředník, úředník sociálně-právní ochrany dětí a osoby s tzv. samostatnými obhajovacími právy (např. příbuzní obžalovaného v přímé linii (otec, děti), sourozenci, manžel, partner)

Česká policie má od roku 2015 v rukou zprávu, která dramaticky zpochybňuje použití pachových stop v trestním řízení. Před veřejností ji tajila, teď, po několikaměsíční obstrukci, zprávu Centra pro výzkum chování psů České zemědělské univerzity získal spolek Šalamoun. Závěry ukazují na vysokou chybovost porovnání pachových stop služebními psy. Pachové.

 • Liga mistrů v tv.
 • Henry cavill filmy a televizní pořady.
 • Designer plat.
 • Sklep prefabrikát.
 • Jak zlepšit běh na 12 minut.
 • Celá a racionální čísla příklady.
 • Tenor hudební nástroj.
 • Neodymium.
 • Dum svepomoci kniha.
 • Discworld game.
 • Bunda rakouská m65.
 • Halal v české republice.
 • Gordon liu.
 • Samson fest 2019.
 • Turistika české švýcarsko.
 • Alza elektrokola.
 • Kelly hansen.
 • Sacre coeur preklad.
 • Spárovací pistole.
 • Plo koon postavy.
 • Mleko hrocha.
 • Devoe villain.
 • Skřípání zubů homeopatie.
 • Koláč z acidofilního mléka s ovocem.
 • Anglie řeky.
 • Cena lakování blatníku.
 • Business model generation.
 • Tatér z osvětimi.
 • Mercedes benz glk bazar.
 • Podhajska sk fotogalerie kupalisko.
 • Ski slalom hra.
 • Vcds 1.2 full version.
 • Těstoviny se sýrem.
 • Stromky v květináči praha.
 • Lak na cihlovou podlahu.
 • Chevrolet suburban.
 • Linecký jablečný koláč s pudinkem.
 • Baterie huawei p9 lite 2016.
 • Rohový pant.
 • Sedačka z palet.
 • Lemonade mouth csfd.