Home

Profesionální uživatel přípravků na ochranu rostlin

Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin. Do této sekce budou umisťovány materiály a informace týkající se přípravků (POR) a pomocných prostředků (PP) pro profesionální i neprofesionální uživatele POR, ale i pro zájemce o odbornou způsobilost nebo odborníky z resortu zdravotnictví Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu nakládání s přípravky na ochranu rostlin . V oblasti regulace přípravků na ochranu rostlin došlo s účinností od 15. ledna 2020 ke zrušení povinnosti písemně žádat ÚKZÚZ o povolení použití přípravku klasifikovaného jako akutně toxický kategorie 1 nebo 2 před jeho aplikací s tím, že nadále existuje oznamovací. Profesionální uživatel. Registrovaný prodej Volný prodej. NERISKUJTE TO! Profesionální uživatel 1-24 z 86. Nabídka biologických preparátů a přípravků na ochranu rostlin, v malo nebo velkobaleních na jejichž koupi je i není potřeba dokládat odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči.

Přípravek na ochranu rostlin pro profesionální uživatele PROLECTUS Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) určený k ochraně révy vinné, plodové zeleniny a jahod proti plísni šedé a broskvoní, nektarinek proti moniliové spále květů a letorostů a moniliové hnilobě plodů Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění. 4) Zákon č 132. VYHLÁŠKA. ze dne 21. června 2018. o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb. Dnem 1. prosince 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále rostlinolékařský zákon). Předpis byl zveřejněn pod číslem 299/2017 Sb. Předmětem novely jsou zejména opatření proti uvádění nepovolených přípravků na ochranu rostlin (dále přípravky) na trh a.

Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin, SZ

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CAPTAN® 80 WG Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně jádrovin proti strupovitosti, zeleniny proti padání klíčních rostlin a semenných porostů světlice barvířské proti houbovým chorobám. Profesionální uživatel O žádostech o vydání povolení vydávaného podle přímo použitelného předpisu Evroé unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, nebo o změně již vydaného povolení, rozhoduje Ústav. § 33. Řízení o povolen Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon) a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (dále jen vyhláška) Přípravky na ochranu rostlin jsou výrobky určené: k ochraně rostlin nebo rostlinných produktů proti škodlivým organismům nebo k zabránění působení těchto organismů - fungicidy k ovlivňování životních pochodů rostlin jinak než jako živiny - regulátory růstu k ničení nežádoucích rostlin nebo jejich částí, potlačování nežádoucího růstu rostlin nebo. Jedná se o přípravky na ochranu rostlin (dále jen POR) s označením pro profesionální použití, které může dle zákona zakoupit a aplikovat pouze profesionální uživatel. Podle § 2, odst. 2), písm. h) zákona je profesionálním uživatelem ten, kdo užívá POR v rámci své profesní činnosti. I

Přípravky na ochranu rostlin (ÚKZÚZ) - eAGR

Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 profesionální uživatel je povinen zjistit prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 2 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace. S falšováním čehokoliv se člověk setkává po celou dobu své existence. Sektor přípravků na ochranu rostlin není v tomto smyslu žádnou výjimkou a obchod nelegálními přípravky patří celosvětově k nejvýnosnějším a nejatraktivnějším kriminálním aktivitám, jejichž objem se každoročně zvyšuje nařízení (ES) č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS nařízení o uvádění přípravků) Je-li určitý termín uveden jak v nařízení EU (dříve ES) a současně i zákoně o rostlinolékařské péči, jsou ponechány obě definice (jsou-li odlišné)

Uživatel přípravků na ochranu rostlin (dále jen POR) dostává spolu s POR také jeho etiketu, popřípadě příbalový leták a profesionální uživatel také bezpečnostní list.V těchto materiálech je uvedena informace o POR jako takovém, ale také nezbytné informace o podmínkách aplikace včetně ochranných opatření, které se musí při aplikaci POR dodržovat PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ACRAMITE 480 SC Selektivní postřikový insekticid - akaricid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení svilušky chmelové u chmele. Profesionální uživatel Název a množství účinné látky: bifenazát 480 g/l (45,2 % obj.) Název nebezpečné látky: - VAROVÁN jsou dlouhodobě vystaveni vysoké koncentraci pesticidů, resp. přípravků na ochranu rostlin. Uživatel přípravků na ochranu rostlin (dále jen POR) dostává spolu s POR také jeho etiketu, popřípadě příbalový leták a profesionální uživatel také bezpečnostní list. V těchto materiálech je uvedena informace o POR jak Profesionální uživatel 1-24 z 86 Nabídka biologických preparátů a přípravků na ochranu rostlin, v malo nebo velkobaleních na jejichž koupi je i není potřeba dokládat odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpis PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele OPTIMUS® Regulátor růstu a vývoje rostlin ve formě emulgovatelného koncentrátu určený ke zkrácení stébla a zvýšení odolnosti proti poléhání v ječmeni a pšenici ozimé. Účinná látka: trinexapak-ethyl 175 g/l (15-19 % w/w

PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN . EVIDENCE POUŽÍVÁNÍ P Dávka na jednotku (8 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. CUPROXAT ® SC Postřikový měďnatý fungicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) na ochranu révy vinné, chmelu, cibulové, luskové (fazol) a tykvovité zeleniny a bramboru proti houbovým chorobám. Profesionální uživatel

mimořádných stavů při ochraně rostlin. Profesionální uživatel smí používat přípravky pro profesionální uživatele získané od registrovaného distributora, nebo u kterých je držitelem povolení (od 1. 7. 2018). Při aplikaci přípravků nesmí být a) postupováno v rozporu s požadavky na ochranu vod, včel, zvěře na ochranu rostlin na trhu: Asahi Chemical Europe s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 Praha 6- Vokovice Právní zástupce: Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4, tel: 606 675 71 Otázka 4: Přípravek na ochranu rostlin lze uvádět na trh nebo používat v členském státě EU, pokud: (bez komentáře) Otázka 5: Použití přípravků na ochranu rostlin je upraveno ustanoveními čl. 55 a 31 Nařízení EP a Rady č. 1107/2009, podle kterých: (podmínky správného použití SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Profesionální uživatel Název a množství účinné látky: propachizafop 100 g/l Čištění zařízení pro aplikaci přípravků: viz. Další údaje a upřesnění

Profesionální uživatel - BIOAGEN

b) úplný název přípravku na ochranu rostlin nebo pomocného prostředku na ochranu rostlin, c) dávku na jednotku, d) identifikaci cílového škodlivého organismu v souladu s označením uvedeným na etiketě přípravku nebo pomocného prostředku popřípadě nařízením Ústavu o rozšíření povolení na

VYHLÁŠKA ze dne 21

 1. 5. 5. 2018. Přinášíme vám výklad dozoroveho orgánu rostlinolékařské péče k novelizaci rostlinolékařských předpisů: Profesionálním uživatelům, chovatelům včel a obecním úřadům přináší novela rostlinolékařského zákona změny v souvislosti s použitím přípravků na ochranu rostlin (dále také přípravky nebo POR)
 2. 10.04.2018 16:53 . Pokud profesionální uživatel rozešle chovatelům včel oznámení, kde deklaruje zamýšlenou aplikaci pro celou sezonu, v rozsahu měsíců namísto uvedení konkrétního data, nebo když deklaruje aplikaci na všech jím užívaných půdních blocích místo konkrétních půdních bloků, na nichž má k aplikaci skutečně dojít a když neuvede konkrétní.
 3. Distributorům, kteří uvádějí na trh přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele, přináší novela rostlinolékařského zákona povinnost registrace. Další změny se týkají oblasti oznamovacích povinností pro přemístění přípravků z Česka do jiné země EU nebo vývoz do států mimo EU
 4. Přehled účinných látek přípravků na ochranu rostlin a jejich metabolitů (30.11.2020) S čištěním vod od hormonů by mohli pomoci mikroroboti (30.11.2020) Hlášení v systému RASFF: 47. týden 2020 (27.11.2020) Potravinářská inspekce zjistila v tržní síti vepřové párky z dovozu se zavádějícími údaji o složení (27.11.
 5. Distributoři přípravků na ochranu rostlin pro profesionální pěstitele se budou muset podle novely povinně registrovat. Podle oficiálních údajů Ministerstva zemědělství je v ČR 400 distributorů, za registraci zaplatí 1000 korun

Většina z nás jsme v posledních dnech obdrželi na svou e-mailovou adresu nebo i jako SMS oznámení o chystaných aplikacích přípravků na ochranu rostlin, které budou provádět zemědělci v okolí 5 km od stanovišť včelstev. Zemědělci přitom čerpali z údajů uveřejněných ve veřejné části systému LPIS Tabulkový přehled toxikologicky relevantních i nerelevantních metabolitů účinných látek přípravků na ochranu rostlin. Přehled slouží zejména pro účely rozhodování o zaměření monitoringu zdrojů pitné vody. Při užívání těchto stránek nám uživatel může poskytnout své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101. Používání přípravků na ochranu rostlin zřejmě bude mít přísnější pravidla. Omezit nepovolené nebo falšované přípravky pomocí sankcí a registrací má vládní novela, kterou dnes schválila Sněmovna. Až na šest milionů korun má norma zvýšit pokuty za zavlečení škodlivých rostlin do Česka. Novelu nyní posoudí Senát U některých přípravků je expedice nerálná, protože jsou zazimovány. Kompletní nabídka přípravků na ochranu rostlin v malém hobby balení nebo profesionální herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla a pomocné látky od firem Lovela Terezín, AgroCS, Agrobio Opava, Adama, Bayer, Basf, Dow Agrosciences, Syngenta, Belchim

132/2018 Sb. Vyhláška o přípravcích a pomocných ..

Novela rostlinolékařského zákona zejména upřesňuje

 1. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. CRITERIUM ® Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku (WP) k ochraně brambor proti plísni bramborové. Profesionální uživatel. Název a množství účinné látky: benalaxyl 80,0 g/kg; 8 % hmot
 2. Vzhledem k tomu, že si každý uživatel může nastavit rozsah zobrazovaných informací dle vlastních potřeb, může být Rostlinolékařský portál zajímavou pomůckou nejen pro profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin, agronomy, poradce v ochraně rostlin či širokou zemědělskou veřejnost, ale i pro zahrádkáře, studenty a pedagogy zemědělských škol a.
 3. na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití Profesionální uživatel b) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění. 3/3 Ing. Pavel Minář, Ph.D

Přípravek na ochranu rostlin ClomaGUARD je POSTŘIKOVÝ HERBICIDNÍ PŘÍPRAVEK ve formě suspenze kapsulí (CS) určený k ošetření řepky olejky a brambor proti celé řadě dvouděložných jednoletých plevelů. Kategorie uživatelů: Profesionální uživatel Název a množství účinné látky: klomazon 360 g/l (30,3 % hm. Profesionální uživatel je povinen poskytnout na výzvu Ústavu údaje o spotřebě přípravků. (5) Zveřejnění nebo poskytnutí informace o spotřebách účinných látek a přípravků ve vztahu k územní jednotce se nepovažují za porušení obchodního tajemství

326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péč

ochrany rostlin (IOR) podle přílohy III směrnice - od 1.1. 2014 v ČR (EU) Novela zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - citace z § 5 Integrovaná ochrana rostlin 1) Opatření IOR udržují používání přípravků a ostatních metod ochrany rostlin na přípravků na ochranu rostlin. Fungicidy - Bumper 25 EC - Bumper Super - Folpan 80 WG - Leander - Leander/Bumper 25 EC - Merpan 80 WG - Mirage 45 ECNA - Orius 25 EW - Zamir 40 EW Herbicidy: - Afalon 45 SC - Agil 100 EC - Borosan Forte - Bromotril 25 SC - Bulldock 25EC - Bumper 25 EC - Bumper Super - Folpan 80 WG - Glyfogan 480 SL - Goltix Top. Napsal uživatel jednatel dne Po, 23/03/2020 - 09:57. Oznamující subjekt: IDUZ LPIS č. 29429 Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici (IČO: 00131024) Oznamuji Vám v souladu s §51 odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči aplikaci přípravků na ochranu rostlin, která je plánována v termínu na dílech půdních bloků. Při doporučeném dávkování je možno jej využít při aplikacích na list v kombinacích se všemi typy přípravků na ochranu rostlin, osvědčil se v především kombinacích s preemergentními a časně postemergentními herbicidy, kdy při aplikaci na půdu umožňuje vytvoření dokonalého postřikového filmu a to i v takových.

Evidence používání přípravků na - MENDEL

V roce 1978 pak byla vyhláška novelizována začleněním ustanovení k ochraně lovné zvěře. Do současné doby se jen málo změnily tehdy zavedené mechanismy vzájemné součinnosti a informování mezi uživateli přípravků na ochranu rostlin a uživateli honitby Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1107/ /2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/ /117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění. 6

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele SEEDRON® Fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva pšenice, ječmene, triticale, ovsa a žita proti houbovým chorobám. Účinné látky: tebukonazol (ISO) 10 g/l (0,96 % w/w) fludioxonil (ISO) 50 g/l (4,6 % w/w PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Kabuki ® Přípravek na ochranu rostlin Kabuki je herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený k desikaci brambor, a pro likvidaci kořenových výmladků v sadech a ve vinicích. KATEGORIE UŽIVATELŮ: Profesionální uživatel NÁZEV A MNOŽSTVÍ ÚýINNÉ LÁTKY: pyraflufen-ethyl 26,5 g/l (2,5% Srdečně Vás vítáme v obchodě E-agro.cz - kompletní sortiment přípravků na ochranu rostlin a potřeby pro pole a zahradu. Náš agro obchod nabízí kompletní sortiment agrochemie - herbicidy, fungicidy, insekticidy, hnojiva, stimulátory atd.. Skladem máme všechny typy nádrží na naftu, AdBlue, hnojivo DAM, olej, vodu. Určitě. Komplexní nabídka pro péči o rostliny doma i na zahradě zahrnuje substráty a zeminy, hnojiva kapalná i pevná všech typů, travní osiva a sortiment pro péči o trávník, mulčovací kůru, štěpku, řadu přípravků na ochranu rostlin a sortiment pro ekologické pěstování

Přípravky na ochranu rostlin - agroprofi

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití přípravku Actara 25 WG Kategorie uživatelů, kteří smí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat: Profesionální uživatel NA oCHRANu RostLIN NA tRHu Société Francière de Pontarlier, 11, Boulevard de la Grande Thumine, Parc d´Ariane - Bât B, F-13090 Aix en Provence, Francie. evIDeNČNÍ ČÍsLo PŘÍPRAvKu 5105-2. ČÍsLo ŠARŽe / DAtuM výRoBY FoRMuLACe uvedeno na obalu. DoBA PouŽIteLNostI 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C Obchodní činnost v oblasti pesticidů Společnost NAVOS, a. s. se zabývá distribucí přípravků na ochranu rostlin na Moravě. Nabízí nejen široké spektrum pesticidů, ale také profesionální přístup a odborné poradenství NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět a účel nařízení 1. Tímto nařízením se stanoví pravidla pro povolování přípravků na Jsme držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Zkoušku jsem složil v roce 2009 s platností na 5 let. Prosím o laskavé sdělení, jak mám postupovat v přechodném období tak, aby mé osvědčení platilo 5 let, tedy do roku 2014

Informace pro vlastníky lesů o přípravcích na ochranu rostlin

MediaWeb - profesionální webhosting a registrace domén, virtuální servery, levné domény, dedikované servery, e-shop, podpora PHP, MySQL, PostgreSQL, WAP, e-maily a další Internetový obchod s širokou nabídkou přípravků na ochranu rostlin pro zahrádkáře, ale především větší zahradníky a. Marian Jurečka » Články » Problémem trhu jsou nelegální přípravky na ochranu rostlin. Jaroslav Krupka (mimo zastupitelskou funkci) má dnes narozeniny. Gratulujeme! Marian Keremidský (1. místopředseda strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme

Rostlinolékařská péče - VF

 1. Nelegální přípravky na ochranu rostlin www
 2. Vybrané definice a termíny k POR, SZ
 3. Internetový portál bezpečnosti potravin - POR - Ochranné
 4. BIOAGENS-CS:Pro profesionální zemědělc
 5. Produkty na ochranu rostlin AD
 6. Používání přípravků na ochranu rostlin se zpřísní (ČTK

Český Krumlov: Informace o přípravcích na ochranu rostlin

 1. Přípravky na ochranu rostlin AgroCzechia
 2. Novela rostlinolékařského zákona přináší změny v oblasti
 3. Vyjádření ÚKZÚZ k oznámením aplikacích přípravků na
 4. Přípravky na ochranu rostlin - novela nařízení CL
 • Jak se chovat k seniorům.
 • Jak zastavit slzení očí.
 • Ikea dětská matrace do postýlky.
 • Lepící rolety do oken.
 • Teplý čokoládový dortík.
 • Hecht náhradní díly.
 • Izrael a palestina minulost současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu.
 • Rozdělení cyklistických kol.
 • Tattoo na stehno.
 • Maly pitaval z velkeho mesta 8.
 • Ipad 2 aktualizace ios 10.
 • Manzelska sikana.
 • Valerij bure.
 • Led zeppelin youtube.
 • Rosemary metal gear.
 • Skopové maso charakteristika.
 • Léčba revmatismu konopím.
 • Dárkový poukaz na focení vzor.
 • Citytop elegant kombi dlažba.
 • Slitina mědi a stříbra.
 • Ford fiesta mk4.
 • Vysoký tep 90.
 • Wot forum cz.
 • Stairway to heaven tabs.
 • Dny bohumína.
 • Tluste kojene miminko.
 • Kärcher wv 5 premium recenze.
 • Podepření krovu.
 • Kváskový chléb bez hnětení.
 • Ad landek posilovna.
 • Next summer olympics games.
 • Tv program satelit.
 • Kočovna paleta.
 • Skládací žebřík 4x4.
 • Tančírna praha.
 • Inpage demo.
 • Umělecký maskér.
 • Radio columbus skoda octavia 2.
 • Space invaders.
 • Sms na dobrou noc pro nejlepší kamarádku.
 • Prodej bytu 3 kk praha 4.