Home

Grafy elementárních funkcí

Grafy elementárních funkcí. O kurzu. V tomto kurzu se naučíte, jak vypadají různé elementární (základní) funkce, o kterých se tu neustále bavíme. Také se naučíme, co dělají různá čísla v předpisech funkcí. Když máme funkci \(y=x\) a potom funkci \(y=2x\), jak se od sebe liší jejich grafy? Právě to se naučíme. funkcí Ma ˇ rík AcroT E X Start Plná obrazovka Zavˇrít Domu˚ Mendelova zemedˇ elská a lesnická univerzita v Brnˇ eˇ Základní elementární funkce Budete kreslit grafy funkcí a poznávat analytický pˇredpis k nakreslenému grafu Tlacítkoˇ Plná obrazovka nebo zkratka CTRL L pˇrepne do celoob Budete kreslit grafy funkcí a poznávat analytický předpis k nakresle-nému grafu • Tlačítko Plná obrazovka nebo zkratka CTRL L přepne do celo-obrazovkového módu (doporučeno udělat, pokud tam už nejste). • Tlačítko Start vybere náhodně jeden příklad. • Tlačítko Chci poradit zobrazí nápovědu Shrnující video všech možných grafů: logaritmus, exponenciála, lomená funkce, absolutní hodnota, lineární funkce, kvadratická funkce a to vše i pro speciální.. fyzikální pomůcka výpočty Elementární funkce a jejich grafy - program pro výuku a pochopení elementárních funkcí - Katalog shareware a freeware k bezplatnému stažení sofware včetně internetového obchodu

Nalezněte periodu funkcí: a) y=sin3x, b) 2sin 2 x y = , c) yx=2sin(3 +5), d) y=5cos2x, e) y=4cos(πx), f) 23 cos . 6 t y π + = 4. Nakreslete grafy funkcí: a) y=−sin x, b) y=1s− inx, c) yx=1c− os, d) y=sin2x, e) sin , 2 x y = f) 2cos , 3 yx ⎛⎞π =−⎜⎟ ⎝⎠ g) cos , 2 x y −π = h) y=tg2x, i) yx=cotg . 5. Určete definiční. Z grafu funkce v základním tvaru jsme pak odvozovali grafy funkcí, které vznikly přičtením konstanty k argumentu nebo hodnotě základní funkce. U některých funkcí jsme řešili i to, jak se změní graf funkce po vynásobení argumentu nebo hodnoty funkce 1. Nakreslete grafy funkcí a) y = 3x+ 1; b) y = jx 1jj x+ 1j; c) y = jxj+ x x; d) y = p x2 + 4x+ 4 x+ 2: Øeení: a) y = 3x + 1: D f = R a grafem je płímka, kterou urŁíme dvìma body, napł. prøseŁíkem 1 3;0 s osou x a prøseŁíkem [0;1] s osou y (viz obr. 2.4) Nechybí grafy logaritmických a exponenciálních funkcí, ani základní a nejpoužívanějí věty o logaritmech. Kvadratické funkce. Vlastnosti a typické rysy kvadratické funkce, ukázka výpočtu souřadnic vrcholu pomocí metody doplnění na čtverce. V článku jsou obsaženy také ukázky různých typů grafů kvadratických funkcí

Online kalkulačky vykrelují grafy funkcí a vypisují jejich vlastnosti. Na našem webu vyřešíte funkce snadno a rychle Elementární funkce jsou funkce, které lze vytvořit pomocí konečného počtu operací sčítání, odčítání, násobení, dělení a skládání funkcí pouze ze základních elementár- ních funkcí Elementární funkce je každá funkce, která vznikne jako výsledek konečného počtu operací sčítání, odčítání, násobení, dělení a skládání funkcí konstantní, mocninné, exponenciální, logaritmické, goniometrických a cyklometrických, tedy tzv. základních elementárních funkcí fyzikální pomůcka výpočty nahled obrazek Elementární funkce a jejich grafy - INSTALUJ.cz - programy ke stažení zdarma Elementární funkce a jejich grafy - program pro výuku a pochopení elementárních funkcí - Katalog shareware a freeware k bezplatnému stažení sofware včetně internetového obchodu

Grafy elementárních funkcí Edufix

 1. Applet na posuny grafů elementarních funkcí. Transformace grafů elementárních funkcí. Autor: Zuzana Moravkov
 2. luje grafy funkcí, jak v základním tvaru, tak i s posunem ve směru os x a y. Vycházel jsem ze své práce Aplikace pro vykreslování grafů elementárních funkcí z loňského ročníku. Tehdy vytvořenou aplikaci jsem použil jako předlohu pro novou aplikaci napsa-nou v nové verzi vývojového prostředí Visual Studio 2015
 3. V našem kurzu předpokládáme, že znáte základní vlastnosti funkce (prostá, rostoucí, klesající, sudá, lichá, periodická), umíte určit definiční obor i že nakreslíte zpaměti graf elementárních funkcí (mocninná, racionální, exponenciální, logaritmická, goniometrická)
 4. budete umět nakreslit jejich grafy. Budete umět určit vlastnosti funkcí. Grafy elementárních funkcí, s nimiž budete pracovat, jsou vykresleny na úvodním obrázku. Předpokládané znalosti Umíte řešit nerovnice metodou nulových bodů, kterou si můžete zopakovat v 3. kapitole

FUNKCE a ZÁKLADNÍ ELEMENTÁRNÍ FUNKCE . STUDIJNÍ TEXT - základní pojmy, posloupnosti, elementární funkce. neřešené příklady - grafy funkcí, definiční obor, inverzní funkce, sudá a lichá funkce. řešené příklady - prezentac Při zavádění goniometrických funkcí jsme nepostupovali tak exakt\-ně, jak to matematikové od poloviny 19. století vyžadují. Kvůli rozsahu celého textu jsme také nedokazovali všechny uváděné vlastnosti elementárních funkcí. Jiné, preciznější přístupy by vyžadovaly nejprve zavést pojmy jako limita, spojitost a derivace Ukážeme si definiční obory některých elementárních funkcí: Logaritmus má D(f) = (0, ∞). Odmocnina má \(D(f)=\left<0, \infty\right)\). Tangens má \(D(f)=\mathbb{R} \setminus {\pi/2 + K\pi}; K \in \mathbb{Z}\). Kotangens má \(D(f) =\mathbb{R} \setminus {K\pi}; K \in \mathbb{Z}\). Exponenciální funkce má \(D(f) = \mathbb{R}\) Grafy elementárních funkcí 1 . y =x2 2. y =x3 3. x y 1 = 4. 2 1 x y = 5. y =x 6. y =ex 7. y =ln x 8. y =sin x 9. y =cos x. 10. y =tg x 11. y =cotg x 12. y =arcsin x 13. y =arccos x 14..

Funkce - Všechny možné grafy elementárních funkcí - YouTub

Téma cvičení: Rovnice, nerovnice, grafy některých elementárních funkcí. Co znát: úpravy algebraických výrazů, vlastnosti základních elementárních funkcí, řešení rovnic a nerovnic lineárních, kvadratických, s neznámou ve jmenovateli, exponenciálních, logaritmických, s goniometrickými funkcemi » načrtnout grafy základních elementárních funkcí • Základními elementárními funkcemi budeme nazývat funkce exponenciální a logaritmické, mocninné, goniometrické a cyklometrické, hyperbolické a hyperbolometrické

LF:BOMA0222p Matematika II - přednáška

Grafy 1.0 download - Jednoduchý program pro vykreslování funkcí dvou proměnných. Jednoduchý program pro vykreslování funkcí dvou proměnných. Umožňuj Limity funkcí a grafy těchto funkcí. Soubor obsahuje příklady na výpočet limit, ve kterých je potřeba využít znalostí grafů základních elementárních funkcí. Cílem je nakreslit graf elementární funkce a určit limitu. POZOR! Grafy budou oproti skutečnosti zkreslené.. Matematika A. grafy elementárních funkcí. Načrtněte. Můžeme odhadovat grafy i docela složitých funkcí, pokud známe grafy elementárních funkcí a aplikujeme na ně transformace. Viz Transformace a odhad grafu v Přehledu metod. Obecně je prakticky nemožné odhadnout graf funkce vzniklé ze dvou pomocí algebraických operací. Občas máme štěstí, nejsnadnější případ je f + g

Elementární funkce a jejich grafy - INSTALUJ

Test Materiál je určen pro žáky 2.ročníku při testování a procvičování vědomostí o grafech a vlastnostech elementárních funkcí a pro žáky 4.ročníku při opakování učiva před maturitou Tabulka I (grafy elementárních funkcí) Obsah cvičení. Všimněte si, že s postupujícími znalostmi přibývají v zadání věci, které jsme v dané době ještě neuměli. · 1.týden - vlastnosti funkcí (monotonie, sudost/lichost, omezenost, funkce prosté a periodické), kreslení graf 1 11.1.2 Funkce I Př. 1: Překresli si grafy jednotlivých elementárních funkcí z následující tabulky a dopl ň do nich význa čné body Př. 2: Co musí platit pro p ředpis funkce, abychom mohli její graf nakreslit metodou kreslení grafu obecné funkce? Př. 3: V které části matematiky se využívá dopln ění na čtverec? Př. 4: Jak poznáme z grafu, zda se jedná funkci

státní maturita z M :: MF GIO

Pokud si vzpomenete na grafy elementárních funkcí, viz je zřejmé, že funkce nemá žádné průsečíky s osou , proto Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj. Určíme. Ze znalostí vlastností a grafů elementárních funkcí vyplývají následující tvrzení: Polynomické, racionální, mocninné, odmocninné , exponenciální a goniometrické funkce jsou spojité v každém bodě svého definičního oboru. (3) V těchto případech tedy počítáme limitu jako funkční hodnotu:. Grafy elementárních funkcí 24 5. Rovnice 25 6. Nerovnice 26 7. Exponenciální a logaritmické rovnice 27 8. Slovní úlohy 28 9. Planimetrie a stereometrie 30 10.Úlohy na prostorovovou představivost 37. 4 Požadavky Úvod Tato sbírka příkladů je určena pro uchazeče o studium těch studijních oborů na Lesnické Obrázek 8.8 Grafy funkcí sin x a cos x Obrázek 8.9 Graf funkce tg x. 75 Obrázek 8.10 Graf funkce cotg x Na závěr našeho povídání o elementárních funkcích si ještě, pro informaci, uvedeme definice a základní vlastnosti funkcí hyperbolických a hyperbolo

první písemná práce: 29.10.2019, úterý, 5-6 (posledních 45 minut přednášky); grafy elementárních funkcí (zejména posuny); inverzní funkce (včetně určení definičního oboru a oboru hodnot); polynomy a racionální funkce (dělení polynomů; kořeny polynomů - Hornerovo schéma; známénko a náčrt grafu - polynomy i. Grafy elementárních funkcí, s nimiž budete pracovat, jsou vykresleny na úvodním obrázku. Předpokládané znalosti Umíte řešit nerovnice metodou nulových bodů, kterou si můžete zopakovat v 3. kapitole, a také umíte pracovat s kartézskou soustavou souřadnic v rovině V podkapitole Interaktivní část si můžete prohlédnout pomocí apletu, jak vypadají grafy derivací elementárních funkcí. Pro tiskovou verzi pravidel ve formátu pdf klikněte >zde<. V tiskových volbách můžete zvolit možnost vytištění dvou stránek na jednu stranu papíru

Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I

Pro výpočet limit funkcí často pomůže vědět, jak vypadají grafy elementárních funkcí, případně alespoň mít představu, jak se dané funkce chovají v kritických bodech (tj. hraničních bodech definičních oborů či bodech, kde funkce není spojitá) Grafy základních elementárních funkcí (autor - R. Mařík) Vzorce - derivace a integrál; Cheat Sheet - vzorce apod. (autor - S. Seiden) Sbírka řešených příkladů (Zemánek, Hasil), Příklady z cvičení ZVMTA (arboristika) Příklady z cvičení AM-DI Chybí nám totiž zatím znalost limit elementárních funkcí, které budou sloužit jako stavební kameny složitějších příkladů. K jejich určení budou sloužit pojmy zavedené v následujících dvou oddílech. 4.3. Spojitost funkce v bodě Pomocí pojmu limita funkce definujeme spojitost funkce v bodě

Postupně jsou v jednotlivých lekcích opakovány základy matematiky jako jsou práce se zlomky, úpravy algebraických výrazů, řešení rovnic a nerovnic, grafy a vlastnosti elementárních funkcí atd Grafy základních elementárních funkcí 1 v =.ft v y =a:: (1;'> 1 ':,y' y=lo~Xj O <a<1 y ·-3-2 x >~ • y=f' x· y=d=,' O <a<1 11=sinX. loga z, 3k € -cosz Grafy základních elèmentáxních funkcí loga c, — tgz 2 £3 sin cotgz Z 3r . Author pak určuje stupeň funkce. Funkce, které nejsou algebraické, se označují jako transcendentní. Mezi transcendentní funkce se řadí funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens, exponenciální, logaritmické, případně další, které není možné vyjádřit pomocí elementárních funkcí.. Algebraické funkce lze dále rozdělit na racionální funkce a iracionální funkce Tento kurz volně navazuje na kurz grafy elementárních funkcí (lze sledovat i bez předchozího dílu, já ale doporučuji zkouknout oba). Důležitost tohoto kurzu: 80%. PROBEREME: funkce signum (známá jako znaménková funkce) funkce celá část; funkce s absolutní hodnotou (velmi důležité!) spočítáme průsečíky se. 6.2 Funkce načrtne grafy elementárních funkcí (v základním i posunutém tvaru) a určí jejich vlastnosti; formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí; využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů; modeluje závislost reálných dějů pomoc

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné -1.Elementární funkce -1.1.Základní vlastnosti funkcí 7 • Sudá funkce Funkce y = f (x) se nazývá sudá, právě když : - definiční obor D(f) je souměrný podle počátku souřadného systému (tj. s každým bodem x D(f) patří do definičního oboru také bod -x), a -pro každé x D(f) platí: f ( x) = f (-x) o grafy elementárních funkcí o grafy funkcí s absolutními hodnotami o grafy relací o funkce signum a celá část o vlastnosti funkcí Geometrie v rovině a v prostoru Matice a determinanty o vektory a vektorový prostor o matice o řešení soustav rovnic pomocí matic o determinanty.

Kategorie: Funkce — Matematika

Grafy elementárních funkcí a jejich transformace. Limity posloupností a funkcí. Derivace funkce. Výpočet tečny k funkci pomocí derivace. Přibližné grafy funkcí pomocí asymptot. Výpočet lokálních extrémů funkce, monotonie. Výpočet inflexních bodů funkce, konvexnost, konkávnost Obsah semináře Funkce - definice a vlastnosti elementárních funkcí, grafy funkcí. Řešení rovnic - metody řešení algebraických, exponenciálních, logaritmických a goniometrických rovnic. Komplexní čísla - algebraický a goniometrický tvar, aritmetické operace, rovnice. Kombinatorika. Jazyk matematiky - formulace definic, axiomů, vět, důkazů, typy důkazů. 6.2 Funkce načrtne grafy elementárních funkcí (v základním i posunutém tvaru) a určí jejich vlastnosti; formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí; využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů; aplikuje vztahy mezi hodnotam žák načrtne grafy elementárních funkcí a určí jejich vlastnosti, při konstrukci grafů aplikuje znalosti o zobrazeních, formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí, aplikuje vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi goniometrické funkce, sinus, kosinus, amplituda, perioda, posunut

Student by po absolvování předmětu měli být schopen: - určovat definiční obory a načrtnout grafy elementárních funkcí; - spočítat limity a asymptoty funkce jedné proměnné, používat L'Hospitalovo pravidlo na výpočet limit DERIVACE ELEMENTÁRNÍCH FUNKCÍ. Vytvořit Třídu; Domů . Novinky 3D Grafy; Aplikace ke stažení. Grafy elementárních funkcí. Základní vlastnosti funkcí - funkce sudé a liché, omezené funkce, monotónnost funkcí, funkce prosté a inverzní, funkce periodické a složené. 2. Polynomy a limity: polynomy (mnohočleny). Racionální funkce lomená a dělení polynomu polynomem. Separace kořenů polynomů, Hornerovo schéma Grafy funkcí Nejúčinnější zbraní SpaceTime je vykreslování grafů a to od těch nejběžnějších elementárních funkcí, až po těžko představitelné časové závislosti funkcí dvou proměnných. Zapisování funkcí je v tomto režimu velmi intuitivní a tak by neměly nastat problémy. Grafy funkcí jedné proměnn

Půjde o připomenutí základních vztahů a získání citu pro náčrt grafů základních elementárních funkcí a funkcí, které jsou od nich jednoduše odvozeny (součty a součiny, škálování argumentů, inverzní funkce, atd.) Bodový scénář: Mocniny a odmocniny: grafy a elementární pozorování Polynom načrtne grafy elementárních funkcí využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech řeší konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti, pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočt elementárních funkcí a jejich grafy PT: Osobnostní a sociální výchova (poznávání a rozvoj vlastní osobnosti) - žák vysvětlí pojem limita funkce - ovládá výpočet jednoduchých limit, umí na základě grafu funkce odhadnout limitu v nevlastním bodě a nevlastn Grafy cyklometrických funkcí. Grafy cyklometrických funkcí jsou křivky, které jsou souměrné podle osy y=x s příslušnými goniometrickými funkcemi (které jsou ovšem prosté). Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz. Poslední aktualizace: 15. 3. 2011 Valid.

Funkce — online kalkulačky, grafy, vzorc

intuitivně druhy limit pomocí grafů známých elementárních funkcí - pojmenování a označení limit ; jednostranné limity; ještě další pokusy - grafy funkcí pomocí odhadu limit; spojitost funkce v bodě (stále ještě pomocí intuitivně chápané limity) shrnutí - pokus o graf funkce exp(1/x). Zápis přednášky zde Grafy elementárních funkcí. lineární a kvadratické funkce, lomené funkce, exponenciální a logaritmické funkce, goniometrické funkce, cyklometrické funkce, funkce lichá, sudá a periodická, grafy složitějších funkcí. 2. Určení lineární závislosti a nezávislosti vektorů. Sčítání a násobení matic Goniometrické funkce (grafy a vlastnosti) Složené funkce: Neelementární funkce: 3. Limity typu nekonečno/nekonečno: Limity typu nekonečno - nekonečno: Limity typu 1 na nekonečno: Limity s n-tou odmocninou, 0 na 0, aj. Souhrnné úlohy: 4. Limita a spojitost elementárních funkcí: Limita a spojitost neelementárních funkcí. Derivace vyšších řádů, l´Hospitalovo pravidlo, průběh funkce. Integrální počet funkcí jedné proměnné, primitivní funkce, neurčitý integrál. Metody přímé integrace. Metoda per partes, substituční metoda, integrace některých elementárních funkcí. Určitý integrál a jeho aplikace. Nevlastní integrál

Náhled Elementární funkce a jejich grafy - INSTALUJ

Znalost, vědomost: • Definovat funkci jedné proměnné. • Určit definiční obor, obor hodnot funkce a základní vlastnosti funkce. • Nakreslit grafy elementárních funkcí. • Zjistit vlastnosti neelementárních funkcí a nakreslit jejich grafy. • Stanovit základní vlastnosti posloupností. • Vypočítat limitu posloupnosti 22. Limity elementárních funkcí. 23. Svislá, vodorovná, šikmá asymptota grafu funkce. 24. Spojitost funkce. 25. Nutná a posta čující podmínka spojitosti funkce v bod ě. 26. Funkce spojitá na intervalu. 27. Derivace funkce v bod ě. 28. Nutná a posta čující podmínka existence derivace v bod ě. 29. Te čna a normála grafu. 14.10.2020: Stále ještě opakování - grafy základních funkcí a vlastnosti a grafy funkcí funkcí, složených z těchto základních funkcí - stále jsme ještě probírali příklady, vybrané z těch ke cvičení 2 - řešení1.část , a též (dle přání) příklady z přednášky

Transformace grafů elementárních funkcí - GeoGebr

elementárních funkcí, limita funkce Výrobní a informační systémy - Lineární funkce, rovnice a nerovnice, Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice, Goniometrie a trigonometrie, Funkce, P řehled elementárních funkcí, limita funkce Předm ět a ro čník: Matematika, 1.-4. ro ční • Grafy elementárních funkcí. Na aplikaci je úžasné i to, že nabízí i to, na co studenti rádi občas (nebo pořád) zapomínají. Tak třeba obor platnosti výsledku - tedy, pokud jde o zlomky, upozorní na to, kdy se jmenovatel nemůže rovnat nule - a to po celý běh řešení úlohy

Funkční závislosti, volný pád - GeoGebr

Ve výuce předmětu matematika B se studenti seznámí se základy lineární algebry, tj. naučí se pracovat s maticemi a řesit soustavy lineárních rovnic. Dále získají základy matematické analýzy diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Syllabus (in Czech Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji Primitivní funkce, neurčité integrály elementárních funkcí. Výpočet neurčitého integrálu metodou per partes a pomocí substitucí. Rozklad racionální funkce na parciální zlomky. Integrace racionálních funkcí. Integrace součinu mocninných funkcí. 4. Určitý integrál. Newtonova-Leibnizova formule

MATEMATIKA online - Základní elementární funkc

Tak jako v cizím jazyce se výuka neobejde bez slovíček, tak v matematice se žáci musí naučit sčítat čísla a zlomky, počítat s procenty, upravovat výrazy, řešit rovnice nebo kreslit grafy základních elementárních funkcí, myslí si Petr Eisenmann, šéf katedry matematiky na přírodovědecké fakultě ústecké univerzity Grafy základních a — loga z, elementárních funkcí y sin cotg a: = arctgc 27T — tgæ = arccos — log a > 1 .3T 27T — cos arcsm: Grafy elementárních funkcí: zde cv. 1 - Úprava výrazů, nerovnice, kvadratická (ne)rovnice, definiční obor funkce: příklady cv. 2 - Kuželosečky, grafy funkcí: příklad Elementární funkce (včetně cyklometrických funkcí): definiční obory, grafy, vlastnosti, příslušné inverzní funkce. Parametricky a implicitně zadané funkce. Parametricky a implicitně zadané funkce

Elementární funkce - Masaryk Universit

žáci určují grafy elementárních funkcí. učitel se žáky si zopakuje látku pomocí otázek ohledně elementárních funkcí. VY_32_INOVACE_3MA307 - Prezentace č. 6 - Elementární funkce II Grafy elementárních funkcí jedné proměnné. Základní vlastnosti funkcí. Složená funkce. Funkce inverzní. Funkce exponenciální a logaritmické. Goniometrické a cyklometrické funkce. Spojitost funkce. Základní věty o spojitých funkcích. Limita funkce a posloupnosti Je potřebné znát grafy těchto funkcí, abychom mohli v dalších ostavcích studovat jejich vlastnosti (některé z těchto funkcí jsou zopakovány v odstavci 8). 2.2 Vzhledem k tomu, že v mnohých dalších partiích matematické analýzy se budeme setkávat s absolutní hodnotou (například v integrálním počtu), věnujeme se jejímu. Velmi hodnotné je dinamické vykreslování grafů elementárních funkcí a popis jejich vlastností z daného parametrického systému. U všech příkladů sbírky jsou výsledky, řešené příklady obsahují i postupně zobrazitelné nápovědy ; Tak tedy: funkce je spojitá na intervalu I, pokud je spojitá v každém bodě z tohoto.

Derivace elementárních funkcí Zde je tabulka derivací základních funkcí k vytištění v pdf na A4. Autor: Jitka Vachtová Publikováno: 29.4.2016 29.4.2016 Rubriky: Učební pomůcky , Vzorce Štítky: SŠ , V rýsovacích šablon pro grafy funkcí je povoleno, ale zpravidla není vhodné kvůli nevyhovujícímu měřítku. a odmocňování, měla by počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus, tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp. hodnoty inverzních funkcí).. Grafy goniometrických funkcií f : y = a.f ( b.x + c) + dDocuments Grafy elementárních funkcí. O kurzu. V tomto kurzu se naučíte, jak vypadají různé elementární (základní) funkce, o kterých se tu neustále bavíme. Díky individuálnímu přístupu, jsem vše pochopila a co nešlo do hlavy na poprvé, tak šlo po opakovaném. PŘÍKLAD: zkoumejte grafy funkce (x-1)^3-(x-1)+1 a jeho první a druhé derivace. Graf funkce je nakreslen modře, první derivace zeleně a druhá derivace červeně. Pohybujte bodem A a zkoumejte, jak směrnice tečny souvisí s tím, kde je první derivace kladná a kde záporná Doplˇnte grafy. Základy matematiky a Matematika 1 - pracovní listy k výuce I.Tomeckovéˇ Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS VŠB-TU Ostrava Ryˇ 7 - Strucnýˇ prehledˇ elementárních funkcí - první blok [B] Význacnéˇ funkce složené z mocninných funkcí.

 • Mikrovlnka samsung ms23f301tas.
 • Eliška svátek 2019.
 • Lite on ebau108.
 • Baseball usa mlb.
 • Koupelnovy nabytek provance.
 • C tech akantha ultimate gm 11 software.
 • Vysoke ph.
 • Bongo park.
 • Džem bez přidaného cukru.
 • Prodám vybavení zámečnické dílny.
 • Downhill vidlice bazar.
 • Search volatility marketing miner.
 • Lezení brno.
 • Jídelna zš štáflova.
 • Star wars síla se probouzí avi.
 • Aljašský klee kai povaha.
 • Gimp 2.8 návod.
 • Kondylomata v těhotenství.
 • Ar hektar akr.
 • Binolupa.
 • Ftp client duck.
 • Sýrie dovolená.
 • Velikost dělohy v 6tt.
 • Noc na karlštejně 2019.
 • Pat a mat česky.
 • Jak dlouho vydrzi kanyla.
 • Alveo akuna brno.
 • 15 tt diskuze.
 • Modeling plzeň.
 • Otevírací doba kaufland německo.
 • Stavba akumulacniho krbu.
 • Háčkovaná kočička návod zdarma.
 • Motori písek.
 • Poledníky délka.
 • Eliška svátek 2019.
 • Kočárky liberta retro.
 • Huawei p9 cena.
 • Kam na vylet stredocesky kraj.
 • Smart board 885.
 • Marvel animated features.
 • Chia semínka pro ženy.