Home

Indikátor projektu

Příloha č. 6: Kritéria a indikátory, Národní ústav ..

Indikátory v projektové žádosti FMP - Již 20 let s

Indikátor (z lat. indicare, ukazovat; od index, ukazováček) znamená obecně ukazatel, ne ovšem ukazatel směru.. Slovo indikátor se užívá ve více významech: . Zařízení, které umožňuje sledovat nebo odečítat okamžitý stav nějakého systému, hodnotu důležité veličiny a podobně. Indikace může být analogová ručkou na stupnici nebo digitální na číslicovém. pokud do projektu vstupuje 1 výzkumné centrum, je hodnota 1, pokud do projektu vstupují různá pracoviště na straně příjemce či partnerů je hodnota vyšší). Žadatel je povinen specifikovat tento indikátor v příloze k žádosti o podporu projektu/ZoR projektu - Přehled klíčových výstup Tento indikátor je třeba naplnit již k plánovanému datu ukončení realizace projektu. Naproti tomu u dotačního programu Úspory energie je stanoveným indikátorem povinným k naplnění: snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů. Plnění této hodnoty, dané Energetickým posudkem před podáním dotační. Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. Vykazuje se počet vytvořených a fungujících sítí formativních skupin plnících funkci center kolegiální podpory. Za jednu platformu je považován jeden typ sítě v projektu, např. pokud žadatel/příjemce vytvoří síť prvního typu (mateřskýc Za pomoci indikátorů žadatel v žádosti o poskytnutí dotace vyčíslí, co realizace projektu přinese, co bude vytvořeno, jako např. nová pracovní místa, zvýšení ubytovací kapacity, nová ekologická vozidla pro veřejnou dopravu, apod. Indikátory a jejich hodnoty slouží jako podklad pro hodnocení projektu

Indikátor ze zelí | Enviroexperiment

 1. dotace. Následně pak příjemce dotace podá žádost o podstatnou změnu projektu a jejím prostřednictvím změní příslušné údaje (např. název subjektu, adresa, statutární zástupce, bankovní účet), zkontroluje, zda je schopen naplnit výsledkové indikátory stanovené v žádosti o podporu (zvláště indikátor 52510 a 51010
 2. Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory §Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváříči těchto hodnot dosahuje (např. 250 m2 revitalizovaného území, 1 rekonstruovaný objekt). Výstupy projektu určují hodnoty indikátorův projektu. Aktivity §Aktivity projektu uvedené v žádosti - jedná se o konkrétníčinnosti- popi
 3. Tento obrázek se použije jako indikátor v plánu projektu. (Pokud roztomilé smajlíky na následujícím obrázku nejsou váš šálek kávy, máte na výběr z mnoha dalších možností!) Dvojím kliknutím na OK se vrátíte zpět do Ganttova diagramu. Přidání vlastního pole do Ganttova diagramu
 4. Indikátor z červeného zelí Pomůcky hlávka červeného zelí , kádinky, (nůž nebo nůžky), voda, trojnožka, azbestová síťka, kahan, sirky (nebo mikrovlnná trouba), sada zkumavek, stojánek na zkumavk

Pokud by byla od projektu odebrána jediná aktivita, na kterou je vázán k projektu přidaný indikátor, pak bude takový indikátor automaticky od projektu odebrán při dalším uložení detailu projektu. V přehledu indikátorů projektu je hodnota Název prezentována formou odkazu pro otevření detailu indikátoru V rámci jednoho projektu je možné uplatnit způsobilé výdaje MAS ČR na vlastní realizaci a podporu projektu Spolupráce. Bližší specifikace je obsažena v pravidlech opatření IV.2.1. Každý projekt naplňuje tzv. měřitelné indikátory nastavené v Dohodě o poskytnutí dotace, a to jak v rámci realizace projektu, tak po dobu.

Zkrátka: pokud mám v projektu indikátor počet připojených domácností ve výši 100, musí jich být nejpozději ke konci projektu 100 připojených, jinak není splněný indikátor a tedy ani řádně dokončený projekt. Všechny investice v projektu (vybudování sítí, pořízení aktivních prvků atd.), které realizujete, musí. Pokud chcete poznámku zobrazit, přesuňte ukazatel myši na indikátor poznámek ve sloupci indikátoru . Pokud chcete zobrazit celou poznámku, poklikejte na indikátor poznámek. Pokud chcete vytisknout všechny poznámky v projektu, když tisknete zobrazení, zvolte na kartě soubor možnost Tiska pak zvolte Vzhled stránky

Stanovit indikátor kvality péče. Navrhnout škálu k identifikaci rizikového pacienta. Organizace projektu. Na počátku projektu byl pro jeho účastníky uspořádán seminář o cílech a metodice celého projektu. Byla vytvořena pracovní skupina, ve které měla každá nemocnice dva zástupce V mediálních výstupech škola uvádí loga všech zapojených organizací a donorů projektu. Kritérium 3 Indikátor: Škola sleduje problémy v místě školy, které mají globální dopad. Škola doloží postup, jakým identifikovala téma, kterým se bude zabývat, a jak zjišťovala povědomí o globálním problému ve své lokalitě Zaměstnanec zaregistrované společnosti/OSVČ do projektu Vzdělávání v cestovním ruchu, která patří do cílové skupiny projektu. Indikátor - proškolený a certifikovaný účastník kurzu . Účastník kurzu se stane indikátorem pouze po absolvování 20 vyučovacích hodin prezenční výuky, 20 hodin e-learningu. a rozpočet projektu, plán závisí na poměru lidských a materiálních zdrojů, které mají být pro projekt využity 3. Vedení - aplikace manažerského stylu řízení lidských zdrojů 4. Sledování - monitorování projektu, kontrola stavu a postupu projektových prací 5. Ukončení - ověření, zda hotový úkol odpovídá. Indikátor na úrovni projektu Měrná jednotka Definice / popis Monitorování Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem (kód indikátoru: 110300) počet Počet nově vytvořených (FTE) pracovních míst, obsazených zaměstnanci VaV6, tj. je dána součtem FT

V rámci ukončení projektu byl nastaven Plán kontroly přínosů projektu, jež určuje odpovědnosti za udržitelnost výstupů, hodnocení přínosů a termíny hodnocení. Odpovědným útvarem na Ministerstvu financí za udržitelnost výstupů a hodnocení přínosů je samostatné oddělení Projektová kancelář O projektu 10. únor 2013. TradePortal.cz se komplexně zaměřuje na trading.Zajímáme se nejenom o zkušené obchodníky, ale i o naprosté začátečníky. Naším cílem je přiblížit tento druh podnikání naprosto každému, kdo projeví zájem.. Neslibujeme a ani nevidíme v tradingu zlatý grál, případně snadný způsob, jak vydělat peníze

lávání, musí současně na úrovni projektu vykazovat výsledkový indikátor 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti. V okamžiku překročení hranice bagatelní podpory u každého podpořeného pracovníka je nutné také vykazovat milník 6 00 0 Turmalín - indikátor geologických procesů. Informace o projektu. Turmalín - indikátor geologických procesů Kód projektu GA17-17276S Období řešení 1/2017 - 12/2019 Investor / Programový rámec / typ projektu Grantová agentura ČR. Standardní projekty; Fakulta / Pracoviště MU. Indikátor na úrovni projektu Mrná jednotka Definice / popis Monitorování, zpsob vyplnní v BENEFIT7 a ESOP Objem smluvního1 výzkumu (kód indikátoru: 1112002) Kč (bez DPH) Objem smluvního výzkumu realizovaného přímo pracovníky centra a zároveň s využitím zařízení centra Popis dat: Indikátor popisuje schopnost města aplikovat metodiku hodnocení a výběru kvalitních projektů a zapojit do rozhodovacího procesu nezávislé odborníky s cílem zajistit transparentní výběr nejkvalitnějších a pro město nejpotřebnějších projektů, které jsou podporovány grantovým/dotačním systémem Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel vykazuje všechny hodnoty na základě výpočtů z dat uvedených v průkazu energetické náročnosti (jde o rozdíl hodnot v PEN, který zachycuje stav před realizací projektu a PEN, který dokumentuje stav po ukončení projektu)

Indikátor je podřazený indikátoru Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel. kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo. Název projektu: Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ Pokud byste chtěli trvanlivější indikátor, zalijte nakrouhané zelí ethanolem, uzavřete a nechte v temnu a chladu několik dní louhovat. Takto připravený lihový extrakt uchovávejte v tmavých lahvích. Budete-li ho mít v mrazáku, vydrží i. INDIKÁTORY. V této sekci naleznete různé druhy indikátorů, pH a jiných zkušebních proužků a testovacích roztoků.Mnohé indikátory lze zakoupit jako koncentrát a doupravit si je pro své užití ve své laboratoři nebo si lze zakoupit již hotový produkt vhodný k okamžitému použití

Tato problematika je v rámci těchto projektů řešena identicky. Pokud tedy předkladatel projektu vykáže indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků, považuje se tento za splněný, pokud podpora takové osoby dosáhne 24 hodin Vyberte indikátor, u kterého chcete vykázat změnu a stiskněte tlačítko Vykázat změnu/přírůstek. Indikátor se zobrazí v tabulce Indikátory, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální sledované. V případě chybného výběru, je možné indikátor odstranit tlačítkem Smazat záznam Indikátor postupu - základní principy. V průběhu řešení se ukazuje indikátor postupu - míra zvládnutí. Ta ukazuje, jak dobře téma zvládáte. Chování tohoto indikátoru se řídí následujícími principy: Zohledňuje správnost odpovědí. Zohledňuje kvalitu odpovědi (např. překlep nehodnotí tak přísně)

Indikátor výstupů Počet kilometrů kanalizace splaškové vody v lokalitě Planiska Indikátor výsledků Zlepšení životního prostředí Vazba na opatření B3.1 Podpora údržby veřejného prostranství a zeleně Název projektu Regenerace panelových sídlišť Popis projektu Přehled zpráv u projektu v OP PIK Zahájení Realizace projektu Ukončení Udržitelnost projektu V realizaci projektu existoval ještě jeden typ zpráv a to Informace o pokroku. Povinnost podávat tuto zprávu byla dne 1.8.2018 zrušena, a tím také odstraněna příjemcům z kalendáře zpráv

Projektový záměr obsahuje především údaje, jako např. cíle a důvody projektu - ke každému cíli nutno uvést metriku a indikátor dosažení cíle, tj. cílovou hodnotu metriky, přínosy projektu atd.,; Schválení dokumentu je současně příslibem zajištění projektu (finančního krytí, uvolnění zdrojů a splnění dalších základních předpokladů projektu) ze. Informace o projektu. Cílem projektu je zvýšení inovačního potenciálu Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) prostřednictvím dotace na ochranu duševního vlastnictví. CDV je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy

Upřesňující informace k indikátorů

 1. růběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2011 . Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace . Indikátor: Počet poloprovozů, užitných vzorů, demonstrátorů uskutečněných v souvislost
 2. Kód Sledovaný indikátor Jednotka Poznámka Výchozí stav Plánovaný stav 0004 Délka upraveného toku km 0 Plánovaná délka upraveného toku po ukončení realizace projektu Podopatření 1.3.2. Investice do lesů. 2.1 Indikátory výstupu. Kód Sledovaný indikátor Jednotka Poznámka Výchozí stav Plánovaný sta
 3. Žádost o platbu (dále jen ŽoP) projektu/Zprávu o udržitelnosti (dále jen ZoU) projektu je možné rozpracovat před podáním a schválením ŽoZ, ale podání ŽoP je možné až po schválení Žádosti o změnu. Nejprve musí být schválena ŽoZ, poté příjemce předloží ŽoP projektu, případně ZoU projektu
 4. Indikátory projektu Každý projekt musí mít pro zvolenou aktivitu v projektové žádosti v IS Benefit7 vyplněn související indikátor výsledku. Na tento indikátor jsou navázány další specifické indikátory výsledku, které žadatel uvádí v příloze projektové žádosti
 5. Indikátor 07.41.60 počet podpořených osob - studentů VŠ. Plánovaná hodnota Vykázáno k 28.2.2011 Vykázáno k 31.8.2011 Vykázáno k 29.2.201

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. ílová hodnota: pro každý projekt bude rovna 1, bez ohledu na počet aktivit nebo jejich kombinaci. Žadatel se zavazuje stanovenou hodnotu naplnit k datu ukončení realizace projektu. Dosažená hodnota vždy 1 Název projektu: Regenerace areálu bývalého JZD. Název programu: Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů-122D21. Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu. Číslo projektu: 04492/19/CI. Celkové výdaje na projekt: 10 747 822 Kč. Výše dotace z rozpočtu: 10 210 430 Kč. Investiční zámě Na základě výsledků Analýzy nástrojů slaďování osobního a pracovního života (indikátor projektu Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy) revidovat jejich využívání v rezortu MD a navrhnout doporučení do Rezortní strategie podpory rovnosti žen a mužů MD na. Katedra primární pedagogiky sdružuje obory: Učitelství pro první stupeň základních škol, Učitelství pro mateřské školy a od září 2020 nově NMgr. obor Předškolní pedagogika! Věnujeme se těmto oblastem: P řípravě studentů pro studijní programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy. R ozvoji a spolupráci s českými i zahraničními.

Čína zaťaženie Test vody tašky, bezdrôtový displej úplne

Indikátor - Wikipedi

 1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_449 Jméno autora: Hana Cintlová Třída/ročník: 3. a 4. ročník AZT Datum vytvoření: 22. 2. 201
 2. princip pouze tehdy, je-li na projektu indikátor typu ENVI. V současné době je indikátor typu ENVI nastaven pouze v rámci SC 4.3 a SC 4.4 (indikátor 46500 - Plocha stanovišť, která jsou podporovány. 6/51 s cílem zlepšit jejich stav zachování). Pro SC 4.1 a SC 4.2, kde se ENVI indikátor nyní nevyskytuje, j
 3. Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF Název projektu: Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice Dílčí výstup (např. metodika, manuály, standardy, ), z kterého se bude skládat indikátor Stručný popis dílčího výstupu Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu.

Ganttův diagram obsahující indikátor aktuálního data. Do Ganttova diagramu lze dodat svislý pruh, který bude určovat aktuální datum nebo datum stavu. Tohoto lze dosáhnout přes XY bodový graf s rovnými spojnicemi, který musí mít specifické vstupy. V našem případě se jedná o oblast A14:B16 Na závěr projektu byl proveden dotazníkový průzkum mezi učiteli i žáky, jehož výstupy byly zpracovány v dokumentu Dopad projektu na výuku. Učitelé sami uvedli, že si zvýšili odborné kompetence v oblasti ICT a že ICT využívají mnohem více ve výuce než na začátku projektu Výstup projektu - indikátor: Počet nakoupeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání.19 ks . Otevírací doba pošty. Pondělí: od 11.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod. Úterý: od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod

Prevence pádů seniorů | Seniorzone

Průmyslový stavový indikátor Diplomová práce Obor: Kybernetika, automatizace a měření Student: Bc. Zdenek Růžička Vedoucí projektu: Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. Abstrakt: Cílem práce je seznámení se s průmyslovými zobrazovacími systémy a indikátory, a následný návrh a výroba řízeného alfanumerického indikátoru Tato školení proběhla na všech školách pod vedením 4 lektorů projektu (Mgr. Michal Stehlík, Mgr. Lukáš Valeš, Mgr. Miloň Podoubský, Mgr. Daniel Martínek) v celkovém rozsahu 20 hodin. Školením prošlo 59 učitelů, z toho 34 žen a 25 mužů. Tím byl splněn indikátor podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání

Problematika indikátorů povinných k naplnění v rámci

udržitelnosti projektu Bez vlivu Bez vlivu Po udržitelnosti projektu Bez vlivu Bez vlivu Exogenní růst (fúze, akvizice) s vlivem na velikost podniku žadatele/příjemce/partnera s finančním příspěvkem v programu Aplikace Míra podpory / Udržitelnost / Indikátor povinný k naplnění/ Specifické programové podmínk Klíčové aktivity projektu. 1) Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů - příprava metodiky vzdělávacích modulů dle §60 zákona č.111/1998 Sb. o VŠ v systému CŽV na PřF OU. 2) Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů - tvorba. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se oproti říjnu snížil o 4,4 bodu na hodnotu 82,0, tzn. na nejnižší hodnotu od července letošního roku, uvádí se ve zprávě úřadu Realizace projektu nastartuje restrukturalizaci, resp. rozšíření pečovatelské služby v Benátkách nad Jizerou, která je nutná kvůli stále se zvyšující poptávce z řad občanů. V současné době již existují žadatelé o terénní pečovatelskou službu, jejichž žádosti nelze uspokojit DOPLN ĚNÍ PROJEKTU refundace platu pro zam ěstnavatele od 1.11. 2012 ve výši (24 000,- Kč, navýšení od února 2014 na 25 500,- Kč) prodlouženo do 31. 08. 2015 provedeno nové výb ěrové řízení

Indikátor na úrovni projektu Mrná jednotka Definice / popis Monitorování, způsob vyplnní v BENEFIT7 Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity (kód indikátoru 110511) m2 Plocha zrekonstruovaných, rozšířených a nově vybudovaných kapacit v m2 užitné plochy celkem (zkolaudovaných nebo povolených k užívání) V rámci projektu Pilot S bylo na pilotních školách vytvořno 53 pilotních ŠVP pro 24 oborů vzdělání a bylo zahájeno jejich pokusné ověřování. Vzhledem k době trvání projektu (2005 až 2008) probíhalo pokusné ověřování pilotních ŠVP pouze v 1. a 2. ročníku, takže získané poznatky nelze vyhodnotit za celý. Indikátor projektu: Domov pro seniory Máj 799,6 m2. 15 Cílem projektu bylo provedení komplexní regenerace této části sídliště - jeho celkové zhodnocení z estetického a funkčního hlediska. Realizací projektu došlo k obnově a vybudování komunikací pro pěší a cyklisty, vzniku nových parkovacích míst a rekonstrukci.

Video: Příloha č. 1 výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I

Příloha č. 6 PPŽP Indikátory a jejic

Základní způsob procvičování v Umíme jsou cvičení na štíty, např. Pexeso, Rozhodovačka, Vpisování, Rozřazovačka. V těchto cvičeních řešitel řeší sérii zadání, v průběhu řešení nahoře na stránce narůstá indikátor postupu. Postupně tak získává řešitel štít stupně 1 až 4 Předmětem projektu je vybudování dispečinku SSZ a modernizace stávajících světelných signalizačních zařízení (SSZ) na vybraných křižovatkách a souvisejících přechodech pro chodce vč. dvou stávajících koordinačních kabelů ve statutárním městě Opava za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců v prostoru řešených křižovatek Odhad rozpočtu projektu Dle rozsahu Předpokládaný termín realizace 2015 - 2016 Předpokládané zdroje financování Dotace EU, rozpočet města Připravenost projektu k realizaci Projekt ve fázi přípravy - částečně zpracovaná studie Evaluační ukazatele/ indikátory Indikátor výstupů Počet nových parkovacích mís Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 Tel: +420 485 351 111 Identifikátor datové schránky: td7j9ft Mapa stráne

Doba návratnosti: vzorec

Přidání indikátorů - Projec

 1. Nový sloupec Povinnost udržet výstup z realizace obsahuje informaci, zda má příjemce povinnost udržet indikátor (výstup projektu) po dobu udržitelnosti projektu (pokud má projekt udržitelnost), a dále zda je indikátor plněn v období udržitelnosti . Aktuality
 2. indikátor. ů, kter. é. se týk. a Pokud během realizace nebo udržitelnosti projektu dojde k významným změnám, které ovlivní výslednou hodnotu indikátoru, příjemce musí změnu neprodleně ohlásit zprostředkujícímu subjektu, jak je popsáno v Příručce pro žadatele a příjemce v kapitole 9.1.5. Změny v projektu
 3. Indikátory jsou zaneseny v systému Benefit7+. Žadatel si při vyplňování žádosti zvolí indikátor, který se týká jeho projektu a doplní výslednou hodnotu tak, aby odpovídala výši stanovené v Integrovaném operačním programu (popis indikátorů včetně číselného kódu a cílových hodnot je uveden níže)
 4. ~ENVI indikátor Projektový indikátor 5 01 20 Výsledek Osoby Ne Ano Definice indikátoru Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení vybudovaná v rámci projektu. Uživatelé jsou rodiče využívající zařízení pro děti do tří let, které mají z umístění dítěte.
 5. Indikátor se vyhodnocuje ve formě čisté které použili při 31. indikátoru projektu TERM podpořeném EEA (povědomí a postoj vůči ohrožení životního prostředí sektorem dopravy) a při průzkumu EUROBAROMETER (Generální direktorát pro životní prostředí) (Důvod
Centrálny ekonomický systém (CES) · Red Flags · Slovensko

Indikátor z červeného zelí - Studium chemie, PřF U

Projekty > Projekty žadatele > Detail projektu žadatel

Náplň projektu, jeho cíl i způsobilé výdaje jsou v souladu s hlavními parametry programu a Výzvy. Výstupy projektu se projeví v odvětvích ekonomických činností vymezených ve Výzvě. Předmětem hodnocení je soulad předkládaného projektu se základními parametry programu, tj. zejména naplnění cíle programu a výzvy. SP 2 Cílové hodnoty indikátoru (b) podle návrhu projektu /* indikátor je celkově počítán pouze na počty přístupů, které uvádějí všechny statistické výstupy (vyjma báze LISA). Výpůjčky plných textů jsou podporovány pouze u části EIZ, proto tento údaj nebyl v celkovém souhrnu použit k výpočtu

2. Realizace projektů spolupráce - Státní zemědělský ..

RELEVANTNÍ INDIKÁTORY DLE NČI KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘÍNOSU PROJEKTU Jiný, uveďte vlastní indikátor Jiné, uveďte vlastní kritérium Jiný, uveďte vlastní indikátor Jiné, uveďte vlastní kritérium * Ohodnoťte stupeň relevance projektu v rámci subdimenze Celkem za subdimenzi 1.2 Průměrné hodnocení Pozn. Indikátory jsou zaneseny v systému Benefit. Žadatel si při vyplňování žádosti zvolí indikátor, který se týká jeho projektu (popis indikátorů včetně číselného kódu a cílových hodnot je uveden níže). Žadatel je povinen indikátory projektu dodržet tzn. je nutné naplnit zvolenou cílovou hodnotu V průběhu udržitelnosti projektu je indikátor Počet vytvořených pracovních míst pravidelně kontrolován a je vyžadováno, aby příjemce doložil jeho naplnění. 3.2.1 Podklady pro kontrolu pracovních míst Příjemce (a to i za případného provozovatele výstupů projektu) předloží ve formě příloh

PROJEKTU iKAP JMK II Indikátor Počet MJ 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí 35 organizace 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkávání 8 COV 5 49 01 Počet regionálních systémů 6 aktivita. 6 Publicit MONITOROVACÍ INDIKÁTOR 07.42.80 UDRŽITELNOST VYTVOŘENÝCH PARTNERSTVÍ ZÁVĚRY PRŮZKUMU, STATISTICKÉ UKAZATELE A ZJIŠTĚNÍ Miroslav Lupač, David Kunssberger, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor Řízení OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 30.12.201 Výsledky projektu. Patenty. OCHODEK T., KOLONIČNÝ J., HORÁK J., KUPKA D. Systém akumulace odpadního tepla vznikajícího při průmyslových procesech pro výrobu elektrické energie. Úřad průmyslového vlastnictví. CHŁOND, R. Indikátor emise PM2,5 na plochu zástavby v polských vojvodstvích u ČR-PL hranice. 2012. Mapa. ZoR 1 (1 indikátor) Analýza současného stavu personálních procesů ve správních úřadech ZoR 2 (3, kumulativně 4) Vstupní evaluační zpráva projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 202

ČR zažívá nejhorší sucho za 500 let

Indikátor: doba do odstranění závady před zavedením projektu byla průměrná doba trvání poruchy 27 hodin, po zavedení projektu klesla na 9 hodin v letech 2010 a 2011 a následně vzrostla na 12 hodin v roce 2012 Indikátor Před B-a-U Po Po Po Rozdíl: Rozdíl účel, zda byly naplněny kvantifikovatelné cíle projektu. Indikátory měří, jaký je vytyčený cíl, jaké jsou výsledky realizace, kvalita a kontext daného programu či projektu. Indikátor je nástroj pro měření cíle, mobilizovaných prostředků, dosaţených efektů, míry kvality nebo kontextových proměnných Pokud i přes krácení šablon budou na konci projektu využity všechny šablony, bude výstupový indikátor 5 05 01 uveden ve výši 100%. Jméno pracovníka Číslo šablony (personální), v rámci které pracovník vykonává činnost v projektu Úvazek v projektu v rámci dané šablony (personální platí, že monitorovací indikátor Naplnění kapacity služby je považován za splněný, naplní-li ho příjemce nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu, a to nejméně z 60 %. Po dobu udržitelnosti projektu musí být kapacita naplněna alespoň z 85 %. Dočasné naplnění indikátor

 • Mladý papež recenze.
 • Dredy dredy.
 • Jak přestat hrát na pc.
 • Baseball usa mlb.
 • Vláskování obočí praha 3.
 • Ikea brno otevírací doba svátky 2019.
 • Terminator 2 kukaj.
 • Škoda superb 2018 rozměry.
 • Osmák degu německy.
 • Vyjmenovaná slova po l chytáky.
 • Kellan lutz.
 • Google disk pdf.
 • Elektrolýza příklady.
 • Tuhé lékové formy.
 • Řecko s dětmi diskuse.
 • Dobíjení baterie v karavanu.
 • Zázvorový sirup s medem a citronem.
 • Pezinok.
 • Ashampoo deals.
 • Kola woom.
 • Předsmažený bramborák.
 • Jack nicholson 2018.
 • Potvrzení o nepobírání přídavků na dítě.
 • Spoločenské šaty na svadbu.
 • Staré české detektivky youtube.
 • Czech laws in english.
 • Přestala fungovat sd karta.
 • Fisher losing it radio edit.
 • Podmalba na skle návod.
 • Jak naporcovat kruti prso.
 • Buxton bhp 6000.
 • Hnojivo patentkali.
 • Líska neplodí.
 • Tv cast lg.
 • Hotel international praha open house.
 • Zahradní domky na nářadí dřevěné.
 • Protein isolate.
 • Teplá ubytování.
 • Centrum pohybové medicíny waltrovka.
 • Jak smazat archivované zprávy na facebooku.
 • Linux fedora 28.